พิจารณาจำนวน Webpage (Size)  
  ใช้ค่าเฉลี่ยจากผลการ Search จาก Google และ Yahoo โดยคิดค่าน้ำหนักเป็น 30 %ด้วยการใช้คำสั่ง site:ชื่อคณะ.mahidol.ac.th ผ่านทางเว็บไซต์ www.google.com  
     
  ตัวอย่าง :  
     
   
     
   
     
  และใช้คำสั่ง site:ชื่อคณะ.mahidol.ac.th ผ่านทางเว็บไซต์ http://siteexplorer.search.yahoo.com  
     
   
     
   
     
  จากนั้นนำผลที่ได้มารวมกันแล้วหารด้วย 2 เท่ากับ Size  
  จากตัวอย่าง ผลที่ได้คือ (4,210+1,982)/2 = 3,069 (Size)  
     
   
  พิจารณาจำนวนไฟล์ .doc, .xls, .ppt, .pdf ฯลฯ (Rich File) โดยคิดค่าน้ำหนักเป็น 30 %
ใช้การ Search จาก Google และนำมาหารด้วยจำนวนอาจารย์ (FTE) ของหน่วยงาน(เพื่อเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ของแต่ละคณะฯมีส่วนร่วมในการพัฒนา website)
 
  ด้วยการใช้คำสั่ง site:ชื่อคณะ.mahidol.ac.th .doc (.pdf,.xls, .ppt, .pdf ฯลฯ)ผ่านทางเว็บไซต์ www.google.com  
     
  ตัวอย่าง  
     
   
     
   
     
  และนำผลที่ได้ทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนอาจารย์ (FTE) ของหน่วยงาน เท่ากับ Rich File  
     
   
  พิจารณาจาก Inbound linkจากภายนอกมหาวิทยาลัย (Visibilities) โดยคิดค่าน้ำหนักเป็น 40 %
ใช้การ Search จาก Yahoo ด้วยการใช้คำสั่ง
ชื่อคณะ.mahidol.ac.th ผ่านทางเว็บไซต์ https://siteexplorer.search.yahoo.com
 
     
  ตัวอย่าง  
     
   
     
 
  • • คลิก Inlinks
  • • คำสั่ง Show Inlinks เลือก Except from this subdomain
  • • คำสั่ง to เลือก Entire Site
 
     
   
     
  ซึ่งจะแสดงผล Inlinks ดังภาพ  
     
   
     
  จากตัวอย่าง Visibilities เท่ากับ 2,168