รายงานอัตราการเติบโตของเว็บตาม Webometrics Ranking

  คณะวิทยาศาสตร์   งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
ขนาดของเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.sc.mahidol.ac.th)
ประจำปี
จำนวนWebpage (รวมทุกประเภท)
ขนาดเนื้อที่ของเว็บไซต์ (MB)
จำนวน Files
2558      
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
298,707
299,084
300,852
303,809
304,543
305,103
305,351
306,399
305,621
305,790
305,537
305,646
179,440
179,840
182,370
185,430
186,750
190,950
191,120
195,900
202,300
201,400
204,800
198,800
1,031,848
1,033,599
1,043,005
1,060,549
1,076,255
1,080,664
1,084,330
1,087,466
1,078,317
1,085,758
1,087,512
1,091,642
2557      
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
273,063
274,161
276,954
275,199
277,281
279,019
284,754
285,706
291,461
296,407
297,339
297,476
 183,420
183,660
188,750
189,670
181,430
182,110
168,130
169,620
170,360
174,460
177,160
179,920
929,751
935,920
942,985
935,265
945,157
954,054
970,734
975,826
1,004,025
1,021,558
1,028,453
1,029,895
2556      
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
256,818
259,401
260,235
263,266
266,233
264,663
266,635
267,456
269,123
270,867
272,454
272,693
160,495
163,190
160,060
161,240
168,900
170,290
173,390
177,750
178,650
181,640
182,870
183,420
845,863
850,028
856,407
867,093
883,351
877,311
887,483
894,987
905,066
918,298
924,125
926,732
2555      
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
196,099
200,214
215,205
221,991
229,575
231,044
240,794
244,105
242,527
250,659
251,750
252,624
146,985
149,250
151,075
152,015
153,110
154,895
158,305
159,455
161,045
162,585
158,325
158,885
695,093
706,161
734,325
750,326
765,738
770,315
797,052
805,275
811,460
820,562
831,022
834,752
2554      
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
186,610
189,065
189,747
191,643
191,835
191,502
191,132
191,160
194,728
201,011
-
195,649
126,547
126,280
128,126
131,800
131,531
135,884
137,460
138,890
145,200
144,415
-
172,545
662,849
673,849
676,056
685,933
689,423
685,171
693,688
694,390
707,448
714,220
-
690,285
2553      
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
167,127
169,571
169,499
170,752
171,946
172,278
176,429
176,799
177,003
180,615
185,150
186,610
106,950
107,970
109,010
110,240
112,432
113,323
112,462
121,075
117,640
123,230
124,990
126,547
564,040
590,252
591,388
597,624
601,793
604,645
622,037
625,236
629,456
639,333
652,858
662,849
2552
กุมภาพันธ์
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
132,590
123,280
125,071
126,409
127,830
133,598
135,648
135,648
146,353
162,363
-
67,157
65,700
68,766
73,011
84,050
93,067
95,924
103,189
104,453
471,673
433,279
438,685
445,489
461,386
480,460
489,235
489,235
519,615
552,574