ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
      ตั้งอยู่ที่ ห้อง K215 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
      
      ติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญาหาทางด้าน Server
       พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ (Pichit Leerungnavarat)

โทร. 0 2201 5726
E-mail : pichit.lee@mahidol.ac.th
      
       ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร (Piyanan Jumnongsutthasatein)

โทร. 0 2201 5726
E-mail : piyanan.jum@mahidol.ac.th
      
      ติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญาหาทางด้าน Website
       เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ (Cherdchan Ratchaburana)

โทร. 0 2201 5890
E-mail : scwww@mahidol.ac.th หรือ cherdchan.rat@mahidol.ac.th

      
      

นุชสรา บุญครอง (Nootsara Boonkrong)

โทร. 0 2201 5893
E-mail : scwww@mahidol.ac.th หรือ nootsara.boo@mahidol.ac.th


      
      

อริศรา เฉิดมนูเสถียร (Arisara Cherdmanusathian)

โทร. 0 2201 5892
E-mail : scwww@mahidol.ac.th หรือ arisara.che@mahidol.ac.th