รายงานจำนวนเว็บไซต์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ (Internet)

ลำดับ ชื่อเว็บไซต์ URL จำนวนหน้าเว็บเพจ Spaces(GB)
HTM HTML ASP PHP Total
  ภาควิชา              
1 กายวิภาคศาสตร์  www.sc.mahidol.ac.th/scan        200         45       59         32         336 0.732
    anatomy.sc.mahidol.ac.th       217         43      5,000      5,260 0.157
2 คณิตศาสตร์  www.sc.mahidol.ac.th/scma      7,984    1,253       86    1,308     10,631 3.76
    mathlms.sc.mahidol.ac.th          -           29       -         119 148 1.29
3 เคมี (มิได้ใช้เครื่องของคณะฯ) chemw.sc.mahidol.ac.th                   -    
4 จุลชีววิทยา  www.sc.mahidol.ac.th/scmi        358         -         -           -           358 0.524
5 ชีวเคมี www.sc.mahidol.ac.th/scbc      3,508       632       68       453      4,661 2.5
    www.sc.mahidol.ac.th/bcblog            
6 ชีววิทยา  www.sc.mahidol.ac.th/scbi          14         86       -           43         143 1.12
7 เทคโนโลยีชีวภาพ www.sc.mahidol.ac.th/scbt        704         12       -           19         735 1.08
8 พฤกษศาสตร์ www.sc.mahidol.ac.th/scpl      1,227    4,263       27    1,748      7,265 2.7
9 พยาธิชีววิทยา www.sc.mahidol.ac.th/scpa        291         68       -           -           359 1.03
10 ฟิสิกส์ www.sc.mahidol.ac.th/scpy      1,337  16,909       -     11,440     29,686 1.38
11 เภสัชวิทยา www.sc.mahidol.ac.th/scpm      1,328       245       -           28      1,601 0.135
12 สรีรวิทยา  www.sc.mahidol.ac.th/scps          21       124  6,602         17      6,764 4.04
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย exercise.sc.mahidol.ac.th          -           51       -           92 143 0.069
  หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ forensic.sc.mahidol.ac.th          -           -         -           65 65 0.115
  หน่วยงาน              
1 งานบริหารและธุรการ www.sc.mahidol.ac.th/scad           1         -         -           -               1 0.01
  หน่วยอาคารสถานที่ www.sc.mahidol.ac.th/scsobd            
2 งานคลังและพัสดุ  www.sc.mahidol.ac.th/scfn           1         -         -           -               1 0.007
3 งานการศึกษา www.sc.mahidol.ac.th/sced     8,584       293        9           1      8,887 1.46
4 งานศาลายา (มิได้ใช้เครื่องของคณะฯ) salaya.sc.mahidol.ac.th                   -    
5 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ  www.sc.mahidol.ac.th/scpn       680         76       -             2         758 1.6
6 งานวิจัย www.sc.mahidol.ac.th/scre       562       190        2       364      1,118 0.222
  หน่วยวิจัยและเครือข่ายวิจัย (12 หน่วย)              
  ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน www.cpsf.sc.mahidol.ac.th         21         34        1           2 58 0.014
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย rubber.sc.mahidol.ac.th     1,727          1       10         -   1738 0.09
  หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี nanotech.sc.mahidol.ac.th            
  เครือข่ายวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก www.cocab.mahidol.ac.th       804         17       18         -   839 0.259
7 งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา www.sc.mahidol.ac.th/scmd           1         41       -           -             42 0.03
  หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ www.sc.mahidol.ac.th/MDL            
  หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา www.sc.mahidol.ac.th/Health            
8 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข stang.sc.mahidol.ac.th     5,698    1,843     447    7,681     15,669 7.54
9 งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์
www.sc.mahidol.ac.th/scpr          58         31       -           -             89 0.156
  หน่วยวิเทศสัมพันธ์ www.sc.mahidol.ac.th/ISU            
10 งานตรวจสอบและความเสี่ยง
ยังไม่มีเว็บไซต์                   -    
11 งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี www.sc.mahidol.ac.th/scsosd           2          6       -           54           62 2.8
12 งานพันธกิจพิเศษ ไม่มีเว็บไซต์ของงาน            
  หน่วยเครื่องมือกลาง (CIF) www.sc.mahidol.ac.th/scre/CIF 0 71 0 0           71 0.465
  หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน cni.sc.mahidol.ac.th                   -    
  หน่วยพัฒนาธุรกิจ ยังไม่มีเว็บไซต์                   -    
  หน่วยสหสาขาวิชา  www.sc.mahidol.ac.th/MDU 1 23 0 0           24 0.146
  หน่วยความร่วมมือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง ม. มหิดล และ ม. โอซาก้า muou.sc.mahidol.ac.th 51 45 0 0           96 0.011
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (มิได้ใช้เครื่องของคณะฯ) www.perch-cic.org                   -    
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา และการบริหารจัดการสารเคมี www.etm.sc.mahidol.ac.th          -         115       10         -   125 0.132
  www.estm.mahidol.ac.th       797       134        4         -   935 0.028
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ cem.sc.mahidol.ac.th 1130 518 0 321      1,969 0.699
                 
13 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ students.sc.mahidol.ac.th         28         16       -           -   44 0.101
14 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ www.sc.mahidol.ac.th/scalumni         10         60       -           -   70 0.045
15 เครือข่ายชีววิทยา www.sc.mahidol.ac.th/biocnet         50       50 0.05
16 Medical Scholars Program www.sc.mahidol.ac.th/MDPhD           3         34       -         307 344 0.095
17 โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4 www.sc.mahidol.ac.th/MU-EDP4         37         30       -           -   67 0.565
18 ศูนย์กลางโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสาโทและสุรากลั่นสู่ผู้ประกอบการขนาดย่อม www.sc.mahidol.ac.th/project/surathai       176          1       -           -   177 0.099
19 โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี) www.sc.mahidol.ac.th/scholarship         16       911       46    4,704 5677 0.287
  กิจกรรมของคณะ              
1 ครบรอบ 48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ www.sc.mahidol.ac.th/48thFSMU         50       618       -           -           668 0.46
2 ครบรอบ 49 ปี คณะวิทยาศาสตร์ www.sc.mahidol.ac.th/49thFSMU           2         -         -           -               2 0.001
3 ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ www.sc.mahidol.ac.th/50thFSMU           1         -         -           -               1 0.001
4 ครบรอบ 52 ปี คณะวิทยาศาสตร์ www.sc.mahidol.ac.th/52ndMUSC           1         -         -             9           10 0.001
5 โครงการ พสวท. ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 25 www.sc.mahidol.ac.th/dpstcamp25          -            1       -           35           36 0.007
6 MUSC Graduate Research Exposition 2009 www.sc.mahidol.ac.th/GradExpo2009         15         22       -           31           68 0.21
7 MUSC Graduate Research Exposition 2010 www.sc.mahidol.ac.th/GradExpo2010           9         -         -           29           38 0.066
8 Open House ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2549 www.sc.mahidol.ac.th/openhouse49           5       226       -           -           231 0.015
9 Open House ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2550 www.sc.mahidol.ac.th/openhouse50           5          1       -           -               6 0.019
10 Open House ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2551 www.sc.mahidol.ac.th/openhouse51           2          2       -           -               4 0.011
11 Open House ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2552 www.sc.mahidol.ac.th/openhouse2009           2          1       -           -               3 0.001
12 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 www.sc.mahidol.ac.th/SciEx2009         25         46       18         -             89 0.203
13 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 www.sc.mahidol.ac.th/SciEx2010           8         19       11         12           50 0.02
14 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 www.sc.mahidol.ac.th/SciEx2011         23         46        8         22           99 0.324
  การประชุมวิชาการ              
1 Mahidol International Conference on Infections and Cancers www.sc.mahidol.ac.th/MIC-IC         13         -         -           -             13 0.003
2 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 www.sc.mahidol.ac.th/STT37         10         -         -           27           37 0.045
  เว็บล็อก              
1 มหิดลสู่สังคม@คณะวิทยาศาสตร์ www.sc.mahidol.ac.th/CSR         15          3       -         393         411 0.012
2 คุยกับคณบดี www.sc.mahidol.ac.th/deansc         30          9       -         636         675 0.012
  อื่นๆ              
1 การจัดการความรู้ www.sc.mahidol.ac.th/SCKM         18          3       -           -             21 0.024
2 วิกิ วิทยาศาสตร์ www.sc.mahidol.ac.th/Wiki          -           43       -         527         570 0.019

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554