รายงานจำนวนเว็บไซต์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ (Intranet)

ลำดับ ชื่อเว็บไซต์ URL จำนวนหน้าเว็บเพจ Spaces(GB)
HTM HTML ASP PHP Total
1 คณะวิทยาศาสตร์ intranet.sc.mahidol    23,347    10,661        843        873      35,724 55.8
2 E-learning คณะวิทยาศาสตร์ www2.sc.mahidol.ac.th        177      6,900           -      15,898      22,975 13.6
  ภาควิชา              
1 กายวิภาคศาสตร์  intranet.sc.mahidol/AN            7          42          58           -             107 0.23
2 คณิตศาสตร์  intranet.sc.mahidol/MA          77          26           -              1           104 0.066
3 เคมี (มิได้ใช้เครื่องของคณะฯ)              
4 จุลชีววิทยา  intranet.sc.mahidol/MI      1,680           -             -             -          1,680 0.622
5 ชีวเคมี              
6 ชีววิทยา  intranet.sc.mahidol/BI/Basic        139      1,278           -              1        1,418 3.16
7 เทคโนโลยีชีวภาพ intranet.sc.mahidol/BT/bt.htm      1,834        345            6          12        2,197 0.636
8 พฤกษศาสตร์ intranet.sc.mahidol/PL          82      2,215           -              1        2,298 1.56
9 พยาธิชีววิทยา intranet.sc.mahidol/PA        238          16           -             -             254 0.938
10 ฟิสิกส์ intranet.sc.mahidol/PY          31           -             -             -              31 0.003
11 เภสัชวิทยา intranet.sc.mahidol/PM        664        151           -            14           829 0.064
12 สรีรวิทยา  intranet.sc.mahidol/PS      9,364          42           -             -          9,406 5.1
  หน่วยงาน              
1 งานบริหารและธุรการ intranet.sc.mahidol/GB          29        254          42           -             325 1.85
2 งานคลังและพัสดุ  intranet.sc.mahidol/FN          28            3           -             -              31 0.014
3 งานการศึกษา intranet.sc.mahidol/ED        113          89            3           -             205 1.34
4 งานศาลายา (มิได้ใช้เครื่องของคณะฯ)             -  
5 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ  intranet.sc.mahidol/PN      1,612        228           -              8        1,848 3.212
  หน่วยประกันคุณภาพ intranet.sc.mahidol/qa 0 219 0 0           219 0.958
6 งานวิจัย intranet.sc.mahidol/RE        103        278          59            1           441 0.207
7 งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา intranet.sc.mahidol/md          85          61           -             -             146 1.06
  หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ intranet.sc.mahidol/MDL 115 2 0 19           136 15.3
8 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข             -  
9 งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์
intranet.sc.mahidol/PR           -              7           -             -                7 0.083
  หน่วยวิเทศบริการ intranet.sc.mahidol/ISU 17 1 0 0            18 0.007
10 งานตรวจสอบและความเสี่ยง
intranet.sc.mahidol/ia           -            12           -            14            26 0.668
11 งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี              
12 งานพันธกิจพิเศษ              
  E-learning              
1 E-learning Medical and Graduate Education Division www2.sc.mahidol.ac.th/grid 21 1569 0 2506 4096 8.39
2 E-learning Department of Anatomy www2.sc.mahidol.ac.th/scan 21 1475 0 2570 4066 3.32
3 E-learning Department of Biology www2.sc.mahidol.ac.th/scbi 21 1023 0 2458 3502 0.259
4 E-learning Department of Mathematics www2.sc.mahidol.ac.th/scma 21 774 0 2321 3116 0.127
5 E-learning Introduction Statistics  www2.sc.mahidol.ac.th/statistics 21 1054 0 2548 3623 1.59

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554