1. ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของคณะวิทยาศาสตร์ และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
      2. ควบคุม ดูแล และปรับปรุงบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเข้าใช้งานบนเครื่องแม่ข่าย
      3. ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้เครื่องแม่ข่ายให้แก่สมาชิก
      4. ติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาซอฟแวร์ที่ใช้งานบนเครื่องแม่ข่าย ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      5. รับผิดชอบ ตรวจสอบ และจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 บนเครื่องแม่ข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และ
      ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
      6. เป็นผู้ดูแลระบบในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับการร่วมใช้งาน "ระบบสารสนเทศคณะ (Faculty Information System - FIS)"
      ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ของสำนักพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2551 (ทดลองระบบ ก.พ.-มี.ค. 51)