รายงานอัตราการเติบโตของเว็บไซต์ตาม Webometrics Ranking (http://www.webometrics.info)
   
  รายงานความคืบหน้าเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (Monthly Reports 2009 -2012)
  รายงานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (Webboard, Facebook, Twitter, Blog)
   
  รายชื่อเว็บไซต์ทั้งหมดภายในคณะวิทยาศาสตร์ (Internet) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2554)
  รายชื่อเว็บไซต์ทั้งหมดภายในคณะวิทยาศาสตร์ (Intranet) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2554)
   
  สถิติ Google Analytics คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
   
  ข้อมูลสำหรับใช้ในโครงการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553
   
  เกณฑ์การติดสินโดยอิงเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Webometrics Ranking of World Universities (ประจำปี 2553)
   
  รายงานสถานการณ์ระบบงานวัสดุและครุภัณฑ์ SC-MMS (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 2555)
   
  ขนาดของเว็บไซต์และจำนวนไฟล์ภาควิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (นับ ณ วันที่ 19 ส.ค. 2554)
  ขนาดของเว็บไซต์และจำนวนไฟล์ภาควิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (นับ ณ วันที่ 10 ส.ค. 2553)
  รายงานสรุปจำนวนจุด Access Point สำหรับเครือข่ายไร้สาย (ณ วันที่ 31 ส.ค. 2551 / ต.ค. 2553)
   
  แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการหน้า Website www.sc.mahidol.ac.th