ข้อมูลสำหรับใช้ในโครงการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553
   
  ตารางเปรียบเทียบเเต่ละสถาบัน และ ภายในคณะมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการใช้ Search จาก Yahoo และ Google
      - เดือนมิถุนายน 2554
      - เดือนพฤษภาคม 2554
      - เดือนเมษายน 2554
      - เดือนมีนาคม 2554
      - เดือนกุมภาพันธ์ 2554
      - เดือนมกราคม 2554
      - เดือนธันวาคม 2553