รายงานสรุปจำนวนจุด Access Point สำหรับเครือข่ายไร้สาย (ณ เดือน ต.ค. 2553)
   
  จำนวนจุด Access Point  ภายในคณะฯ มีทั้งหมด  55 จุด โดยแบ่งออกเป็น ของเดิม    34   จุด   และ  ของใหม่   21  จุด