จำนวน 5 เครื่อง สถานที่ตั้ง Data Center : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง K215

Brand : IBM System X3650 M4
Cpu : 2x Intel Xeon6C Processor E5-2620 (2.00 GHz)
Ram : 64GB PC3-10600 DDR3 1333 MHz
RAID Controller : RIAD 1
ทำหน้าที่ให้บริการ Web service และ Application service

Brand : IBM System Storage
Controller : Dual controller
Disks :  8x 600GB  SAS 15,000rpm

โดยอุปกรณ์ 1-3 ทำหน้าที่ให้บริการดังนี้
Virtual Machine 1 : Web Server 1
ทำหน้าที่ให้บริการเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา และงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รวมทั้งสิ้นจำนวน 16 เว็บไซต์

Virtual Machine 2 : E-learning (Intranet)
ทำหน้าที่ให้บริการบทเรียนออนไลน์ จำนวน 4 ภาควิชา
http://www2.sc.mahidol.ac.th/grid
http://www2.sc.mahidol.ac.th/scan
http://www2.sc.mahidol.ac.th/scbi
http://www2.sc.mahidol.ac.th/scma

Virtual Machine 3 : Web Server 2
ทำหน้าที่ให้บริการเว็บไซต์ของกลุ่มวิจัยและหน่วยวิจัย จำนวน 4 กลุ่ม
http://cni.sc.mahidol.ac.th
http://penthai.sc.mahidol.ac.th
http://scme.sc.mahidol.ac.th
http://mcsc.sc.mahidol.ac.th

Virtual Machine 4 : เว็บไซต์ KM ผู้ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์
http://km.sc.mahidol.ac.th

Virtual Machine 5 : ระบบแจ้งซ่อมและเบิกวัสดุ ของคณะวิทยาศาสตร์ (SC-MMS)

Virtual Machine 6 : เว็บไซต์คลังความรู้และจดหมายเหตุ ของคณะวิทยาศาสตร์
http://wisdoms.sc.mahidol.ac.th

Brand : Dell PowerEdge T320
Application Server สำหรับงานวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง

Brand : HP ProLiant ML150 G6
cpu : Intel Xeon E5520 2.27GHz
ram : 4GB
HDD : 500GB (Raid 5)
Web Server ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อเว็บไซต์ (รับผิดชอบโดยงานสารสนเทศ)

http://www.sc.mahidol.ac.th
http://intranet.sc.mahidol.ac.th
http://stang.sc.mahidol.ac.th
http://km.sc.mahidol.ac.th
http://wisdom.sc.mahidol.ac.th
http://www.etm.sc.mahidol.ac.th
http://cem.sc.mahidol.ac.th
http://www.cocab.mahidol.ac.th
http://www.cpsf.sc.mahidol.ac.th
http://www.estm.sc.mahidol.ac.th
http://stangholding.mahidol.ac.th
http://forensic.sc.mahidol.ac.th
http://muou.sc.mahidol.ac.th
http://students.sc.mahidol.ac.th
http://cni.sc.mahidol.ac.th
http://exercise.sc.mahidol.ac.th
http://mathlms.sc.mahidol.ac.th
http://www2.sc.mahidol.ac.th
http://stang2.sc.mahidol.ac.th
http://stang3.sc.mahidol.ac.th
http://penthai.sc.mahidol.ac.th
http://scme.sc.mahidol.ac.th
http://mcsc.sc.mahidol.ac.th