ประวัติการก่อตั้ง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

คัดจาก หนังสือ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2501 - 2531
เขียนโดย อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ อดีตหัวหน้าบรรณารักษ์ (พ.ศ. 2511-2530)

Stang Mongkolsuk Library

ภาพบันทึกเหตุการณ์ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข คณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ บรรณารักษ์ผู้บุกเบิกงานห้องสมุดในสมัยนั้น นำแขกชาวต่างประเทศเข้าชมกิจการของห้องสมุด

พ.ศ. 2501
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยขณะนั้น เป็นห้องสมุดของโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2503
เมื่อโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปี พ.ศ. 2503 ห้องสมุดจึงเปลี่ยนฐานะ จากห้องสมุดของโรงเรียนฯ เป็นห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2511
สถานที่ตั้งของห้องสมุด เดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ย้ายจากที่ตั้งเดิม มายังที่ตั้งปัจจุบัน คือถนนพระราม 6 ห้องสมุดได้ย้ายมายังสถานที่ใหม่ โดยอยู่ที่ชั้น 2 และ 3 ของตึกฟิสิกส์ และได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2511 ซึ่งเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดตึกใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพบันทึกเหตุการณ์

พ.ศ. 2512
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2512 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2512 ดังนั้น ห้องสมุดจึงใช้ชื่อว่า ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ตามชื่อของคณะ [ เอกสารหลักฐานประกอบ ]
พ.ศ. 2519
ที่ประชุมคณบดีได้ให้ความยินยอมจากการเสนอของห้องสมุด เมื่อ พ.ศ. 2519 ให้ใช้ชื่อห้องสมุดว่า "ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรก ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์

รายนามหัวหน้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ, วท.บ. (เคมี), อนุครุศาสตร์ (จุฬา),
M.Sc. (Chemistry), Dip. in Ed. (Univ. Liverpool), M.Ls.
(พ.ศ. 2511-2530)

นางสาวศรีพันธุ์ พิพัฒพันธุ์, ศศ.บ. (เกียรตินิยม), อ.ม.
(พ.ศ. 2531-2532)

นางสาวภัควดี สงเคราะห์, ศศ.บ., กศ.ม.
(พ.ศ. 2532-2537)

นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณรัฐ, ศศ.บ., อ.ม.
(พ.ศ. 2537-2545)

นางสาวจันทนี พงษ์เจริญ, M.Ls
(รักษาการ : ธันวาคม 2545- กุมภาพันธ์ 2546)

นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, วท.บ., วท.ม.
(1 มีนาคม พ.ศ. 2546 - 19 ธันวาคม 2554)

นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล, วท.บ., วท.ม.
(20 ธันวาคม 2554-ปัจจุบัน)