รายชื่อบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

Rapee

1. ดร.ระพี บุญเปลื้อง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ

rapee.boo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5005
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ


Ruchareka

2. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

นักเอกสารสนเทศ (ระดับเชี่ยวชาญ)

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ruchareka.wit@mahidol.ac.th / โทร. 0 2441 9741
ประวัติและผลงาน


Varasaya

3. นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล
หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

นักวิทยาศาสตร์

วท.บ. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
varasaya.soo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5725
ประวัติและผลงาน


sompop

4. นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข
หัวหน้าหน่วยทรัพยากรห้องสมุด

บรรณารักษ์

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (ลาดกระบัง)
sompop.san@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5717
ประวัติและผลงาน


apichai

5. นายอภิชัย อารยะเจริญชัย
หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
apichai.ara@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5716
ประวัติและผลงาน


Cherdchan

6. นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศงานวิจัย

นักเอกสารสนเทศ

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
cherdchan.rat@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5890
ประวัติและผลงาน


Pichit

7. นายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎธนบุรี
pichit.lee@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5726
ประวัติและผลงาน


Kanchit

8. นายครรชิต บุญเรือง
หัวหน้าหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

บรรณารักษ์

วท.บ. (การจัดการสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
kanchit.boo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5720
ประวัติและผลงาน


Kanokporn

9. นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์

บรรณารักษ์

ศศ.บ (สารสนเทศศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา
kanokporn.ngm@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5711
ประวัติและผลงาน


Chalermpan

10. นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์

บรรณารักษ์

ศศ.บ (สารสนเทศศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chalermpan.tat@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5720
ประวัติและผลงาน


Pittawat

11. นายพิทวัส ดาราทิพย์

บรรณารักษ์

ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
pittawat.dar@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5724
ประวัติและผลงาน


suang

12. นายสรวง อุดมวรภัณฑ์

นักวิทยาศาสตร์

วท.บ. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล
suang.udo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5727
ประวัติและผลงาน


Piyanan

13. นายปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
piyanan.jum@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5726
ประวัติและผลงาน


nootsara

14. นางสาวนุชสรา บุญครอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
nootsara.boo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5893
ประวัติและผลงาน


Arisara

15. นางอริศรา รักษ์ดำรงธรรม

นักเอกสารสนเทศ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
arisara.che@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5892
ประวัติและผลงาน


amaruta

16. นางสาวอัมฤตา เปรื่องกระโทก

นักเอกสารสนเทศ

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
amaruta.pru@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5719
ประวัติและผลงาน


bunyawadee

17. นางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา

นักเอกสารสนเทศ

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
bunyawadee.pon@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5714, 5715
ประวัติและผลงาน


ratchanok

18. นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ

นักเอกสารสนเทศ

ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) / ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (การศึกษา), สถาบันราชภัฎนครปฐม
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ratchanok.yod@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5721
ประวัติและผลงาน


Duangporn

19. นางสาวดวงพร โพธิ์บุตร

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
กำลังศึกษาต่อหลักสูตร ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
duangporn.pro@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5721
ประวัติและผลงาน


Supukjira

20. นางสาวสุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
supukjira.won@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5710
ประวัติและผลงาน


suporn

21. นางสาวสุภร ผลโพธิ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

suporn.pop@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5710
ประวัติและผลงาน