รายชื่อบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

Ruchareka

1. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์

นักเอกสารสนเทศ (ระดับเชี่ยวชาญ)

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ruchareka.wit@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5891
ประวัติและผลงาน


Varasaya

2. นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล

นักวิทยาศาสตร์

varasaya.soo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5725


sompop

3. นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข
รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
และหัวหน้าหน่วยทรัพยากรและบริการ

บรรณารักษ์

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (ลาดกระบัง)
sompop.san@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5717
ประวัติและผลงาน


apichai

4. นายอภิชัย อารยะเจริญชัย
หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
apichai.ara@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5716
ประวัติและผลงาน


Kanchit

5. นายครรชิต บุญเรือง
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศงานวิจัย

บรรณารักษ์

วท.บ. (การจัดการสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
kanchit.boo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5720
ประวัติและผลงาน


Pichit

6. นายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎธนบุรี
pichit.lee@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5726
ประวัติและผลงาน


Cherdchan

7. นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ

นักเอกสารสนเทศ

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
cherdchan.rat@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5890
ประวัติและผลงาน


Kanokporn

8. นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์

บรรณารักษ์

ศศ.บ (สารสนเทศศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา
kanokporn.ngm@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5711
ประวัติและผลงาน


Chalermpan

9. นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์

บรรณารักษ์

ศศ.บ (สารสนเทศศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chalermpan.tat@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5720
ประวัติและผลงาน


Pittawat

10. นายพิทวัส ดาราทิพย์

บรรณารักษ์

ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
pittawat.dar@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5724
ประวัติและผลงาน


suang

11. นายสรวง อุดมวรภัณฑ์

นักวิทยาศาสตร์

วท.บ. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล
suang.udo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5727
ประวัติและผลงาน


Piyanan

12. นายปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
piyanan.jum@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5726
ประวัติและผลงาน


nootsara

13. นางสาวนุชสรา บุญครอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
nootsara.boo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5893
ประวัติและผลงาน


Arisara

14. นางอริศรา รักษ์ดำรงธรรม

นักเอกสารสนเทศ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
arisara.che@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5892
ประวัติและผลงาน


amaruta

15. นางสาวอัมฤตา เปรื่องกระโทก

นักเอกสารสนเทศ

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
amaruta.pru@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5719
ประวัติและผลงาน


bunyawadee

16. นางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา

นักเอกสารสนเทศ

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
bunyawadee.pon@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5714, 5715
ประวัติและผลงาน


ratchanok

17. นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ

นักเอกสารสนเทศ

ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) / ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (การศึกษา), สถาบันราชภัฎนครปฐม
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ratchanok.yod@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5721
ประวัติและผลงาน


Duangporn

18. นางสาวดวงพร โพธิ์บุตร

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
duangporn.pro@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5721
ประวัติและผลงาน


Supukjira

19. นางสาวสุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
supukjira.won@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5710
ประวัติและผลงาน


suporn

20. นางสาวสุภร ผลโพธิ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

suporn.pop@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5715
ประวัติและผลงาน