สถิติการจัดอบรมของชมรมผู้ใช้ไอที มหิดล-พญาไท
  ปีงบประมาณ
2553 2554 2555
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม 19 32 31
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม      
   บุคลากร 263 232 225
   นักศึกษา 470 434 204
   บุคคลภายนอก 6  -  -
   รวม 739 674 430
ความพึงพอใจ (เฉลี่ย) 4.59 4.59 4.57