ข้อมูลสมาชิกชมรมผู้ใช้ไอที มหิดล-พญาไท แยกตามสถานะภาพ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2554
ประเภทบุคลากร จำนวน (คน)
อาจารย์ 109  
นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย 96 392
บุคลากรสายสนับสนุนตำแหน่งอื่นๆ 296
นักศึกษา ระดับปริญญาเอก 277 983
นักศึกษา ระดับปริญญาโท 550
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 156
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล   28
รวมทั้งสิ้น   1,512