สถิติการใช้บริการ Magazine Delivery (บริการนิตยสารจานด่วน)
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2556  (เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
  นิตยสารภาษาไทย       นิตยสารภาษาอังกฤษ  
เดือน จำนวนเล่มที่ใช้บริการ รวม   เดือน จำนวนเล่มที่ใช้บริการ รวม
  บุคลากรสายสนับสนุน อาจารย์       บุคลากรสายสนับสนุน อาจารย์  
ต.ค.55 0 0 0   ต.ค.55 0 0 0
พ.ย.55 0 0 0   พ.ย.55 0 0 0
ธ.ค.55 0 0 0   ธ.ค.55 0 0 0
ม.ค.56 4 0 4   ม.ค.56 0 0 0
ก.พ.56         ก.พ.56      
มี.ค.56         มี.ค.56      
เม.ย.56         เม.ย.56      
พ.ค.56         พ.ค.56      
มิ.ย.56         มิ.ย.56      
ก.ค.56         ก.ค.56      
ส.ค.56         ส.ค.56      
ก.ย.56         ก.ย.56      
รวม 4 0 4   รวม 0 0 0