สรุปสถิติการใช้หนังสือใหม่ที่จัดหาระหว่างปี 2546-2549 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับผิดชอบโดย นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข (บรรณารักษ์)            
ลำดับ ปี งบประมาณที่ใช้จัดซื้อ (บาท) จำนวนหนังสือใหม่ (เล่ม) จำนวนการใช้ (ครั้ง)
จัดซื้อ อภินันทนาการ รวม ยืมออก ยืมต่อ ใช้ภายใน รวม
1 ปี 2546 (*เริ่ม เม.ย 46) 844,199.85 296 55 351 4,382 1,862 3,561 9,805
2 ปี 2547 1,181,236.15 330 228 558 4,445 2,058 3,221 9,724
3 ปี 2548 1,347,827.65 526 214 740 5,058 2,777 3,758 11,593
4 ปี 2549 841,011.90 336 329 665 2,651 1,277 1,840 5,768
รวมทั้งสิ้น 4,214,275.55 1,488 826 2,314 16,536 7,974 12,380 36,890
หมายเหตุ - สำรวจสถิติ ณ เดือนกันยายน 2550