กิจกรรม จำนวนครั้ง จำนวนผู้ใช้ (คน)
บุคลากร นักศึกษา
SC SC Non-SC
ให้บริการอาจารย์และบุคลากร        
กิจกรรม GradExpo 9 255    
กิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมหน่วยงาน รับรองผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น) 7 242    
กิจกรรมของหน่วยงานอื่นในคณะวิทยาศาสตร์ 11 330    
การเรียนการสอนของงานแพทยศาสตร์ ฯ 40     1,177
ให้บริการนักศึกษา        
ทบทวนวิชา ซ้อมนำเสนอผลงาน 26   248 79
กิจกรรมนักศึกษา (ประชุมกิจกรรมของ สนว. และ นักศึกษาอื่นๆ) 29   964 35
รวม 122 827 1,212 1,291
    2,503
  3,330