สถิติการให้บริการห้องเอนกประสงค์ P113, P115 ปีงบประมาณ 2554
โดย สรวง อุดมวรภัณฑ์
เดือน กิจกรรม จำนวนครั้ง บุคลากร นักศึกษา Non-MU รวมผู้ใช้บริการ
SC Non-SC รวมบุคลากร SC Non-SC รวมนักศึกษา เวลาที่ใช้ รวมเวลา
ต.ค. 55 ติวสอบ 1     0 5   5   5 0
  ติวสอบ 1     0 6   6   6
  ติวสอบ 1     0 20   20   20
  ประชุมค่ายขับร้องประสานเสียง 4     0 25   100   100
  สอบวิชา seperation 1     0 5   5   5
  ประชุมชมรมสันทนาการ 1     0 20   20   20
  ประชุมงาน MAS Camp #24 1     0 25   25   25
 พ.ย. 55 นศ. แลกเปลี่ยนจากประเทศ ติมอร์ เลสเต เรียนปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 20     0     0 25 500 0
 ธ.ค. 55 นศ. แลกเปลี่ยนจากประเทศ ติมอร์ เลสเต เรียนปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 7     0     0 25 175 0
 ม.ค. 56 นศ. แลกเปลี่ยนจากประเทศ ติมอร์ เลสเต เรียนปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 6           0 25 150 0
  ประชุมร้านค้างานบุ๊คแฟร์ 1           0 25 25 0
 ก.พ. 56 นศ. แลกเปลี่ยนจากประเทศ ติมอร์ เลสเต เรียนปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 6     0     0 25 150 0
  ILSE606 - Mini Project Research in Science Education 1     0   13 13   13 0
  Workshop for Computational Materials Design for Nanotechnology Applications 2 10   20 10   20 10 60 0
  อบรมวิชาการ 1     0 12   12   12 0
 มี.ค. 56 นศ. แลกเปลี่ยนจากประเทศ ติมอร์ เลสเต เรียนปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 5     0     0 25 125 0
  ฝึกซ้อมการนำเสนอผลงาน 1     0 10   10   10 0
  นศ. กัมพูชา เรียนปรับพื้นฐาน 2     0     0 3 6 0
  วิชา SCID 1     0   25 25   25 0
 เม.ย. 56 นศ. กัมพูชา เรียนปรับพื้นฐาน 4     0     0 3 12 0
  สัมภาษณ์นักเอกสารสนเทศ 1 5   5     0 10 15 0
  ประชุมบุคลากรงานสารสนเทศฯ 1 25   25     0   25 0
 พ.ค. 56 นศ. กัมพูชา เรียนปรับพื้นฐาน 5     0     0 3 15 0
  ทบทวนวิชา 1     0   7 7   7 0
  ประชุมกิจกรรมค่าย 1     0 10   10   10 0
  ประชุมบุคลากรงานสารสนเทศฯ 1 25   25     0   25 0
 มิ.ย. 55 บรรยายวิชา 1     0 17   17   17 0
 ก.ค. 55 อบรมการใช้ cluster 3 5   15     0   15 0
  Conference วิชา SCID 333 1     0   20 20   20 0
 ส.ค. 55 Conference วิชา SCID 333 1     0   20 20   20 0
  ทบทวนวิชาก่อนสอบ 1     0 20   20   20 0
  ประชุมชมรมขับร้องประสานเสียง 1     0 20   20   20 0
          0     0   0 0
          0     0   0 0
          0     0   0 0
          0     0   0 0
          0     0   0 0
 ก.ย. 54         0     0   0 0
          0     0   0 0
          0     0   0 0
          0     0   0 0
          0     0   0 0
          0     0   0 0
          0     0   0 0
รวม   85     90     375   1,653 0
0