สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ และใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของคณะฯ ปีงบประมาณ2556
โดย สรวง อุดมวรภัณฑ์
เดือน รายการ ครั้ง บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก รวมผู้ใช้บริการ หมายเหตุ
SC Non-SC รวมบุคลากร SC Non-SC รวมนักศึกษา   รวมทั้งหมด
Lecturer Support Lecturer Support Under Grad Under Grad  
ตค. 55 ภาคปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research 3         0   50     150   0 150  
  วิชา SCBT485 - Special Project in Biotechnology 1 1         0 50       50   0 50  
  อบรม “การสร้างโปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop” รุ่นที่ 17 1   2     2 2 10     12   0 14  
  อบรม “การสร้างสิ่งพิมพ์ระดับมืออาชีพด้วย MS Publisher 2010” รุ่นที่ 2 1   2   1 3 2 5     7   0 10  
 พ.ย. 55 แนะนำการใช้ระบบ SC Meeting 1   12     12         0   0 12  
  ปฏิบัติการวิชา  SCBT605 : Technique in Biotechnology 1         0   20     20   0 20  
  ปฏิบัติการวิชา SCID516 - BioStatistics 3         0   55     165   0 165  
  ปฏิบัติการวิชา  SCBT302 : Microbial Physiology (How to process data) 1         0 52       52   0 52  
  การประเมินแบบสอบถามด้วย SPSS 2   13 1 5 38   3   1 8   0 46  
  คณะบุคลากรหอสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 1         0         0 20 20 20  
  อบรม “การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา)” รุ่นที่ 10 1         0   16   1 17   0 17  
  คณะผู้บริหาร สำนักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 1         0         0 5 5 5  
  อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X6 เบื้องต้น" รุ่นที่ 43 1         0 7 28   1 36   0 36  
  อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X6 ขั้นสูง" รุ่นที่ 4 1       1 1   10     10   0 11  
 ธ.ค. 55 SCBT494 : Seminar in biotechnology II 1         0   51     51   0 51  
  ปฏิบัติการวิชา SCID516 - BioStatistics 2         0   55     110   0 110  
  อบรม “The 2nd training on Turnitin : Plagiarism checking software for foreign students” 1         0   16     16   0 16  
 ม.ค. 56 ปฏิบัติการวิชา SCID516 - BioStatistics 3         0   55     165   0 165  
  ปฏิบัติการวิชา SCMA448 - Computer Applications Statistics 1         0 34       34   0 34  
  SCAN604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology 2 6       12   13     26   0 38  
  บรรยาย "การใช้งานโปรแกรม MS Excel"  1         0     17   17   0 17  
 ก.พ. 56 ปฏิบัติการวิชา SCID516 - BioStatistics 3         0   55     165   0 165  
  เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2   3     6         0   0 6  
  ILSE606 : Mini Project Research in Science, Mathematics and Technology Education 1         0       15 15   0 15  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจำลองวัสดุด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ด้านนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 3" 4 3       12   12     48 15 60 120  
  ผู้บริหารและบรรณารักษ์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ศึกษาดูงานการจัดเก็บเอกสาร 1         0         0 4 4 4  
  ปฏิบัติการวิชา SCPL291 - Scientific Illustration 1         0 24       24   0 24  
  คณะบุคลากรและผู้บริหาร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 1         0         0 7 7 7  
  ประชุมบุคลากรงานสารสนเทศฯ 1   20     20         0   0 20  
 มี.ค. 56 ปฏิบัติการวิชา SCID516 - BioStatistics 3         0   55     165   0 165  
  ปฏิบัติการวิชา SCBI373 : Basic Techniques in Molecular Biology 1         0 24       24   0 24  
  อบรมการใช้งาน Photoshop และ Illustrator ในการจัดทำรูปเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 1   3     3   7     7   0 10  
  อบรม “การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา)” รุ่นที่ 11 1         0 2 16     18   0 18  
  อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X6 เบื้องต้น" รุ่นที่ 44 1 2 1 2 3 8 10 20   1 31 1 1 40  
  อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X6 ขั้นสูง" รุ่นที่ 5 1   1 1   2 2 11     13 1 1 16  
 เม.ย. 56 อบรม “การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turn-It-In 2 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) รุ่นที่ 6 1 1 2 1 2 6         0   0 6  
  สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัตินักเอกสารสนเทศ 1         0         0 1 1 1  
  อบรม “โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” 2   28     56         0   0 56  
  อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X6 เบื้องต้น" รุ่นที่ 45 1         0 3 6   2 11   0 11  
  อบรม “การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา)” รุ่นที่ 12 1         0 6 1     7   0 7  
  อบรม “เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X6 ขั้นสูง” รุ่นที่ 6 1     1   1   1   1 2   0 3  
 พ.ค. 56 อบรม “โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” 9   28     252         0   0 252  
  ปฏิบัติการวิชา SCPL291 : Science Illustration 1         0 38       38   0 38  
  ประชุมบุคลากรงานสารสนเทศฯ 1   20     20         0   0 20  
  อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล high throughput sequencing 1         0   15     15   0 15  
  อบรม “การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา)” รุ่นที่ 13 1         0   6     6   0 6  
 มิ.ย. 56 ปฏิบัติการวิชา SCCH339 : Physical Chemistry Laboratory II 3         0 40       120   0 120  
  ปฏิบัติการวิชา SCCH439 : Computational Chemistry 4         0 15       60   0 60  
  อบรม “โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” 4   28     112         0   0 112  
  ภาคปฏิบัติการอบรม เขียนโครงการขอใช้สัตว์ทดลองอย่างไรให้ได้ใจกรรมการ 1 5 10     15   15     15   0 30  
  แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Reaxis 1 3 3     6   13     13   0 19  
  อบรมโปรแกรมการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 1   40     40         0   0 40  
  ปฏิบัติการวิชา SCPL473 - Seminar 1 2         0 25       50   0 50  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics 3         0 15       45   0 45  
  ปฏิบัติการวิชา SCBI 400 : Special Problems in Biology 1         0 15       15   0 15  
  ทดสอบบุคลากรใหม่ (โครงการทุนเรียนดี) 1         0         0 10 10 10    
 ก.ค. 56 ทดสอบบรรณารักษ์ใหม่ 1         0         0 36 36 36  
  ปฏิบัติการวิชา SCCH439 : Computational Chemistry 5         0 15       75   0 75  
  อบรม “การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turn-It-In 2 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) รุ่นที่ 7 1 11 4     15         0   0 15  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics 6         0 15       90   0 90  
  ปฏิบัติการ SCBT305 : Industrial biotechnology 1         0 53       53   0 53  
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 1   40     40         0   0 40  
  The 3rd training on Turnitin : Plagiarism checking software for international students 1         0   17     17   0 17  
  บรรยาย “The Use of Electronics in Forensic Science” 1         0   7     7   0 7  
  อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X6 เบื้องต้น" รุ่นที่ 46 1         0   18     18   0 18  
  อบรม “การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา)” รุ่นที่ 14 1         0   20     20   0 20  
 ส.ค. 56 ภาคปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research 3         0   50     150   0 150  
  แนะนำการใช้ระบบ SCPhoto 1   6     6         0   0 6  
  ปฏิบัติการวิชา SCCH439 : Computational Chemistry 4         0 15       60   0 60  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics 7         0 15       105   0 105  
  ปฏิบัติการ SCBT305 : Industrial biotechnology 1         0 53       53   0 53  
 ก.ย. 56 ปฏิบัติการวิชา SCCH439 : Computational Chemistry 4         0 15       60   0 60  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics 5         0 15       75   0 75  
  อบรมการสร้างเว็บไซต์บุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา 1   2     2         0   0 2  
  อบรม “การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา)” รุ่นที่ 15 1         0   9     9   0 9  
  อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 เบื้องต้น" รุ่นที่ 47 1         0   11     11   0 11  
  คณาจารย์และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 1         0         0 7 7 7  
    136         688         2,444   0 3,284