สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ และใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2563
โดย สรวง อุดมวรภัณฑ์
เดือน รายการ ครั้ง บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก รวมผู้ใช้บริการ หมายเหตุ
SC Non-SC รวมบุคลากร SC Non-SC รวมนักศึกษา   รวมทั้งหมด
Lecturer Support Lecturer Support Under Grad Under Grad  
ตค. 62 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics 9         0 18       162   0 162  
  ปฏิบัติการวิชา  SCBC609 : Structure and Mechanism of Enzyme 1         0   20     20   0 20  
  การยืนยันข้อมูลในระบบ CHE QA Online 1   30     30         0   0 30  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT305 : Industrial Biotechnology 1         0 48       48   0 48  
  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ฐานข้อมูลวิจัย SciFinder” 1   3     3 25       25   0 28 288
 พ.ย. 62 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics 7         0 18       126   0 126  
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน" 1   2     2         0   0 2  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อสร้างบรรณานุกรมและเครือข่ายงานวิจัย” รุ่นที่ 2 1   4   1 5       2 2   0 7  
  ภาคปฏิบัติการวิชา SCID 508 : Biomolecular & Spectcroscopy 1         0   20     20   0 20  
  ปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research 1         0   45     45   0 45  
  ปฏิบัติการวิชา SCCH711 : Organic Structure Determination 1         0   7     7   0 7 207
 ธ.ค. 62 ประชุมงานวิจัย 1   5     5         0   0 5  
  จับสลากหมายเลขร้านหนังสืองาน “มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์” 1   5     5         0 15 15 20  
  ปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research 1         0   40     40   0 40  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT 485 Special Project in Biotechnology I-II 1         0 45       45   0 45  
  ประชุมคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน 1   25     25         0   0 25  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT 221 : Basic Laboratory Skills for Biotechnology 1         0 50       50   0 50 185
 ม.ค. 63 ปฏิบัติการวิชา SCID516 - BioStatistics 4         0   25     100   0 100  
  ประชุมชี้แจง ระบบเก็บข้อมูลทุนวิจัย 1   5     5         0   0 5  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT302 : Microbial Physiology and Genetics 1         0 55       55   0 55  
  ปฏิบัติการวิชา SCMI512 : Molecular Sequence Analysis 3         0   8     24   0 24  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 34” 1   3     3   4     4   0 7 191
ก.พ. 63 ปฏิบัติการวิชา SCID516 - BioStatistics 2         0   25     50   0 50  
  ปฏิบัติการวิชา SCCH 225 : Spectroscopy 1         0 65       65   0 65  
   ปฏิบัติการวิชา SCMI512 : Molecular Sequence Analysis  3         0   8     24   0 24  
  อบรมนักศึกษาฝึกงาน 1         0         0 2 2 2  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9 เบื้องต้น" รุ่นที่ 70 1   3     3 4 4   3 11   0 14  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์" รุ่นที่ 14 1   4     4   4   9 13   0 17 172
 มี.ค. 63 แนะนำการใช้ Google Drive สำหรับบุคลากร (เตรียมการสำหรับ Work from Home) 1   14     14         0   0 14  
  ปฏิบัติการวิชา SCMI512 : Molecular Sequence Analysis 1         0   8     8   0 8  
  การปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานด้วย PHP 1 1 2     3         0   0 3 25
 เม.ย. 63 งดให้บริการเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 0         0         0   0 0  
 พ.ค. 63 ประชุมการใช้โปรแกรม RIMS 1   5     5         0   0 5 5
 มิ.ย. 63 คุมสอบออนไลน์วิชา SCCH 122 : Organic Chemistry 3 13       39         0   0 39  
  การใช้ระบบ SC-DSM 1   45     45         0   0 45  
  คุมสอบออนไลน์วิชา SCID 121/ 122 : Molecular and Cellular Basis for Medicine 1 20       20         0   0 20  
  การใช้ระบบ SC E-meeting 1   30     30         0   0 30  
  การใช้ระบบ SC-DSM ครั้งที่ 2 1   10     10         0   0 10 144
 ก.ค. 63 คุมสอบวิชา SCID 500 2   2     4   5     10   0 14  
  การใช้ระบบ MU SIS 1   20     20         0   0 20  
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "เล่าเรื่องด้วยอินโฟกราฟิก " 1   24     24         0   0 24  
  Small Group Training (EndNote) 1   3     3 2 2     4   0 7  
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “การทำสื่อการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS” 1 25       25         0   0 25  
  เทคนิคการใช้ EndNote สำหรับบุคลากรหน่วยสารสนเทศงานวิจัย 1   4     4         0   0 4 94
ส.ค. 63 คุมสอบวิชา SCID 500 1   2     2   5     5   0 7  
  เทคนิคการใช้ EndNote สำหรับบุคลากรหน่วยสารสนเทศงานวิจัย 3   4     12         0   0 12  
  การใช้โปรแกรม Zoom สำหรับการสอนออนไลน์ 1 25       25         0   0 25  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics 4         0 12       48   0 48  
  ปฏิบัติการวิชา SCBI483 : Senior Project in Biology I 2         0 10       20   0 20  
  สอบออนไลน์วิชา SCID506 2 1 1     4   10     20   0 24  
  อบรม “สร้างสรรค์ Infographic ด้วย Canva” 1         0   2     2   0 2  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT 221 : Basic Laboratory Skills for Biotechnology 1         0 55       55   0 55  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT 211 : Engineering Drawing 1         0 55       55   0 55 248
 ก.ย. 63 ปฏิบัติการวิชา SCMA467 : Control Theory 1         0 25       25   0 25  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT305 : Industrial Biotechnology 1         0 52       52   0 52  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics 6         0 20       120   0 120  
  ปฏิบัติการวิชา SCBI483 : Senior Project in Biology I 2         0 4       8   0 8  
  ปฏิบัติการวิชา SCBM497 : Scientific Writing 2         0 24       48   0 48  
  การประชุมเว็บมาสเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 1 15 30     45         0   0 45  
  สอบออนไลน์วิชา SCID506 1 1 1     2   15     15   0 17  
  ประชุมกรรมการคุมสอบออนไลน์ (วิชา SCBI112, SCMA101) 1 11 8     19         0   0 19  
  ประชุมกรรมการคุมสอบออนไลน์ (วิชา SCMA118) 1 2 12     14         0   0 14 348
    100         459         1,431   17 1,907