สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ และใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2563
โดย สรวง อุดมวรภัณฑ์
เดือน รายการ ครั้ง บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก รวมผู้ใช้บริการ หมายเหตุ
SC Non-SC รวมบุคลากร SC Non-SC รวมนักศึกษา   รวมทั้งหมด
Lecturer Support Lecturer Support Under Grad Under Grad  
ตค. 62 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics 9         0 18       162   0 162  
  ปฏิบัติการวิชา  SCBC609 : Structure and Mechanism of Enzyme 1         0   20     20   0 20  
  การยืนยันข้อมูลในระบบ CHE QA Online 1   30     30         0   0 30  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT305 : Industrial Biotechnology 1         0 48       48   0 48  
  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ฐานข้อมูลวิจัย SciFinder” 1   3     3 25       25   0 28 288
 พ.ย. 62 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics 7         0 18       126   0 126  
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน" 1   2     2         0   0 2  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อสร้างบรรณานุกรมและเครือข่ายงานวิจัย” รุ่นที่ 2 1   4   1 5       2 2   0 7  
  ภาคปฏิบัติการวิชา SCID 508 : Biomolecular & Spectcroscopy 1         0   20     20   0 20  
  ปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research 1         0   45     45   0 45  
  ปฏิบัติการวิชา SCCH711 : Organic Structure Determination 1         0   7     7   0 7 207
 ธ.ค. 62 ประชุมงานวิจัย 1   5     5         0   0 5  
  จับสลากหมายเลขร้านหนังสืองาน “มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์” 1   5     5         0 15 15 20  
  ปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research 1         0   40     40   0 40  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT 485 Special Project in Biotechnology I-II 1         0 45       45   0 45  
  ประชุมคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน 1   25     25         0   0 25  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT 221 : Basic Laboratory Skills for Biotechnology 1         0 50       50   0 50 185
    31         75         590   15 680