สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ และใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2564
โดย สรวง อุดมวรภัณฑ์
เดือน รายการ ครั้ง บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก รวมผู้ใช้บริการ หมายเหตุ
SC Non-SC รวมบุคลากร SC Non-SC รวมนักศึกษา   รวมทั้งหมด
Lecturer Support Lecturer Support Under Grad Under Grad  
ตค. 63 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics 5         0 20       100   0 100  
  อบรมเชิงปฏิบัติการ “Canva's Presentation แปลงโฉมงานนำเสนอให้สะดุดตา” 1 1 5     6   1     1   0 7  
  คุมสอบกลางภาค (สอบออนไลน์) 2 2       4   18     36   0 40  
  สอบวิชา SCID503 1         0   18     18   0 18  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT305 : Industrial Biotechnology 1         0 55       55   0 55  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 35” 1         0 1 11     12   0 12  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9 เบื้องต้น" รุ่นที่ 71 1   4     4   8     8   0 12 244
 พ.ย. 63 การยืนยันข้อมูลในระบบ CHE QA Online 1   20     20         0   0 20  
  สอบวิชา SCID503 2         0   18     36   0 36  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT 486 : Special Project in Biotechnology1 1         0 20       20   0 20  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics 5         0 20       100   0 100  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนะนำการใช้งานและคุณสมบัติใหม่ของฐานข้อมูล SciFinder-n” 1 1 9     10 4 17     21   0 31  
  โครงการพัฒนาอาจารย์ “เจาะลึกการสร้างข้อสอบด้วย Google Form สำหรับชั้นเรียนขนาดใหญ่” 1 25       25         0   0 25  
  ปฏิบัติการวิชา SCPL391 : Science Communication 1         0   25     25   0 25  
  ปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research 1         0 35       35   0 35 292
 ธ.ค. 63 ปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research 1         0 35       35   0 35  
  เตรียมความพร้อม สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดจำแนกสายพันธุ์เชื้อโรคโดยการใช้ข้อมูล Next-generation sequences และการสร้าง SNP Barcodes" 2 1 1     4   4     8   0 12  
  โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ “การจัดเก็บสถิติและวิเคราะห์เว็บไซต์ด้วย Google Analytics (สำหรับผู้ใช้ HTML/PHP)” 1   10     10         0   0 10  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์" รุ่นที่ 15 1         0   7     7   0 7  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดจำแนกสายพันธุ์เชื้อโรคโดยการใช้ข้อมูล Next-generation sequences และการสร้าง SNP Barcodes" 2 2 1     6   17     34   0 40  
  คุมสอบปลายภาค (สอบออนไลน์) 3 4       12   15     45   0 57  
  อบรม “การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form” 1   4     4         0   0 4  
  โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ “การจัดเก็บสถิติและวิเคราะห์เว็บไซต์ด้วย Google Analytics (สำหรับผู้ใช้ Wordpress)” 1 5 15     20         0   0 20  
  สอบปลายภาค วิชา SCMA 328 1         0 20       20   0 20 205
 ม.ค. 64 งดให้บริการเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           0         0   0 0  
ก.พ. 64 ถ่ายทอดการบรรยายออนไลน์ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (ส่วนงานที่ไม่มีการให้บริการทางการแพทย์)” รุ่นที่ 1 1   3     3         0   0 3  
  คุมสอบออนไลน์วิชา SCCH 126 1 3       3       22 22   0 25  
  ชี้แจงและเตรียมความพร้อมคุมสอบออนไลน์วิชา SCCH 126 1 2       2       8 8   0 10 38
 มี.ค. 64 คุมสอบออนไลน์วิชา SCCH 126 3 3       9   11     33   0 42  
  อบรมการสร้างเว็บไซต์ ให้กับภาควิชา/หน่วยงาน โดยใช้ WordPress 1   4     4         0   0 4  
  สอนออนไลน์วิชา TMSH 511 : Special Topics in School-Health Based Research 2 (Plagiarism) 1         0       8 8   0 8  
  อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ SC-DSM (Digital Signature & Document Management) 1   18     18         0   0 18  
  คุมสอบออนไลน์วิชา SCCH 123 1 3       3   6     6   0 9  
  สอบกลางภาควิชา SCMA 328 1         0 12       12   0 12  
  คุมสอบออนไลน์วิชา SCID121 SCPS202 1 4       4   27     27   0 31  
  คุมสอบออนไลน์วิชา SCMA 182 1 2       2   8     8   0 10  
  คุมสอบออนไลน์วิชา SCBC 203 1 13 1     14   7     7   0 21  
  ปฏิบัติการวิชา SCBT 304 : Microbial Physiology 1         0 12       12   0 12  
  เตรียมความพร้อมวิทยากรรุ่นใหม่ 2   5     10         0   0 10 177
 เม.ย. 64 เตรียมความพร้อมวิทยากรรุ่นใหม่ 1   7     7         0   0 7  
  ภาคปฏิบัติการวิชา SCPL291 : Science Illustration 1         0 25       25   0 25  
  คุมสอบออนไลน์วิชา SCCH126 1 3 3     6   6     6   0 12 44
    58         210         790   0 1,000