สถิติการให้บริการห้อง P114 ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560

ครั้งที่ ว/ ด/ ป. รายวิชา ผู้ขอใช้ ซอฟแวร์ที่ใช้ จำนวน 
(คน)
ตุลาคม 2559
1 4 ต.ค. 59 ปฏิบัติการวิชา SCCH778 Physico-Chemical Techniques ภาควิชาเคมี Gaussian09 3
2 5 ต.ค. 59 ปฏิบัติการวิชา  SCBC609 : Structure and Mechanism of Enzyme ภาควิชาชีวเคมี PyMol 30
3 6 ต.ค. 59 ปฏิบัติการวิชา SCBT315 : Chemical and Biochemical Kinetics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ MS Excel 60
4 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 ต.ค. 59 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Cytoscape, pDraw 32, Argus Lab, Chimera 35
5 10 ต.ค. 59 ปฏิบัติการวิชา SCCH703 : Scientific Communication ภาควิชาเคมี JCR 40
6 27 ต.ค. 59 ปฏิบัติการวิชา SCBT305 : Industrial Biotechnology ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ MiniTab (trial) 55
พฤศจิกายน 2559
1 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 พ.ย. 59 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Cytoscape, pDraw 32, Argus Lab, Chimera 35
2 15, 16, 21 พ.ย. 59 ภาคปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา All databases 150
3 24 พ.ย. 59 ปฏิบัติการวิชา  SCBT502 : Recombinant DNA Technology ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ GenBank 25
ธันวาคม 2559
1 1,2, 8 ธค. 59 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Cytoscape, pDraw 32, Argus Lab, Chimera, Discovery Studio Viewer 35
มกราคม 2560
1 10 มค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCBT407 : Plant Biotechnolnogy ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Patent database 30
2 11, 18, 25 มค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCID516 - BioStatistics งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา SPSS, miniTAB, MS Excel 60
3 16 มค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCBT 494 Seminar in Biotechnology II ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Online Database 55
4 19 มค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCBT302 : Microbial Physiology and Genetics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ MS Excel 2016 55
5 20, 27 มค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCPL371 : Scientific Communication in Plant Science ภาควิชาพฤกษศาสตร์ Online Database, EndNote 25
กุมภาพันธ์ 2560
1 1, 8, 15 และ 22 กพ. 60 ปฏิบัติการวิชา SCID516 - BioStatistics งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา SPSS, miniTAB, MS Excel 60
2 6, 13, 20 และ 27 กพ. 60 ปฏิบัติการวิชา SCMA445 : Mathematic for Artificial Intelligence ภาควิชาคณิตศาสตร์ Prolog 10
3 27 กพ. 60 ปฏิบัติการวิชา LAEN338 Effective Presentations in English ภาควิชาคณิตศาสตร์ Plezi 30
มีนาคม 2560
1 1, 15, 22 และ 26 มีค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCID516 : BioStatistics งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา SPSS, miniTAB, MS Excel 60
2 3, 10, 17 และ 31 มีค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCMI512 : Molecular Sequence Analysis ภาควิชาจุลชีววิทยา Artemis, Aliview, Sublime Text, FigTree, Phylip 21
3 6, 13, 20 และ 27 มีค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCMA445 : Mathematic for Artificial Intelligence ภาควิชาคณิตศาสตร์ Prolog 10
4 7 มีค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCAN604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ EndNote 8
5 6, 13, 20 และ 27 มีค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCMA445 : Mathematic for Artificial Intelligence ภาควิชาคณิตศาสตร์ Prolog 41
6 6, 13, 20 และ 27 มีค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCBI399 : General Ecology ภาควิชาคณิตศาสตร์ NetLogo 6.01 41
เมษายน 2560
1 3, 10, 17, 24 เม.ย. 60 ปฏิบัติการวิชา SCMA445 : Mathematic for Artificial Intelligence ภาควิชาคณิตศาสตร์ Prolog 10
2 4, 11, 18 เม.ย. 60 ปฏิบัติการวิชา SCBI314 : Biostatistics ภาควิชาชีววิทยา Statistix 41
3 5, 19 เม.ย. 60 ปฏิบัติการวิชา SCID516 : BioStatistics งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา SPSS, miniTAB, MS Excel 60
4 7, 21, 28 เม.ย. 60 ปฏิบัติการวิชา SCMI512 : Molecular Sequence Analysis ภาควิชาจุลชีววิทย์ Artemis, Aliview, Sublime Text, FigTree, Phylip 21
5 20, 27 เม.ย. 60 ปฏิบัติการวิชา SCPL291 : Scientific Illustration ภาควิชาพฤษศาสตร์ Adobe Photoshop CS5 43
พฤษภาคม 2560
1 1, 15 พ.ค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCMA445 : Mathematic for Artificial Intelligence ภาควิชาคณิตศาสตร์ Prolog 10
2 2 พ.ค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCCH 233  : Physical Chemistry II ภาควิชาเคมี Guassian 35
3 4 พ.ค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCBT203 : Bacteriology ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   50
4 5, 9 พ.ค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCMI512 : Molecular Sequence Analysis ภาควิชาจุลชีววิทย์ Artemis, Aliview, Sublime Text, FigTree, Phylip 21
มิถุนายน 2560
1 22 มิ.ย. 60 ปฏิบัติการวิชา SCBI373 : Basic Technique in Molecular Biology ภาควิชาชีววิทยา Blast and others Web-based tools 24
กรกฎาคม 2560
1 11, 13 ก.ค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCPL291 : Scientific Illustration ภาควิชาพฤษศาสตร์ Adobe Photoshop CS5 40
2 11, 18 ก.ค. 60 SCID500 : Cell and Molecular Biology Self Accessment งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา - 1
สิงหาคม 2560
1 2 ส.ค. 60 SCID500 : Cell and Molecular Biology Self Accessment งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา - 1
2 21, 23, 28 ส.ค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCCH339 : Physical Chemistry Laboratory ภาควิชาเคมี Gaussian09 30
3 24-25, 31 ส.ค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Blast, Cytoscape 21
4 31 ส.ค. 60 ปฏิบัติการวิชา SCMA 169 : Principles of Actuarial Science ภาควิชาคณิตศาสตร์ MS Excel 2016 24
กันยายน 2560
1 1, 7-8, 15, 21-22, 28-29 ก.ย. 60 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Blast, Cytoscape 21
2 4, 5 ก.ย. 60 ปฏิบัติการวิชา SCCH339 : Physical Chemistry Laboratory ภาควิชาเคมี Gaussian09 30
3 6 ก.ย. 60 การใช้โปรแกรม LATEX ภาควิชาคณิตศาสตร์ Tex Editor 20
4 7 ก.ย. 60 ปฏิบัติการวิชา SCMA 169 : Principles of Actuarial Science ภาควิชาคณิตศาสตร์ MS Excel 2016 24
5 8, 15, 22, 29 ก.ย. 60 ปฏิบัติการวิชา SCBI483 Senior Project in Biology I ภาควิชาชีววิทยา EndNote, Turnitin, MS Excel 42
6 14 ก.ย. 60 ปฏิบัติการวิชา SCBT305 : Industrial Biotechnology ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Protein purification 55
7 19 ก.ย. 60 ปฏิบัติการวิชา SCBE 206 : General Botany Laboratory ภาควิชาชีววิทยา ImageJ 5
8 26 ก.ย. 60 ปฏิบัติการ SCCH778 Physico-Chemical Techniques ภาควิชาเคมี ArgusLAB 5