สถิติการให้บริการห้อง P114 ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563
ครั้งที่ ว/ ด/ ป. รายวิชา ผู้ขอใช้ ซอฟแวร์ที่ใช้ จำนวน 
(คน)
ตุลาคม 2562
1 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31 ต.ค. 62 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Blast, Cytoscape, Argus Lab, Mega X 18
2 11 ต.ค. 62 ปฏิบัติการวิชา  SCBC609 : Structure and Mechanism of Enzyme ภาควิชาชีวเคมี PyMol 20
3 24 ต.ค. 62 ปฏิบัติการวิชา SCBT305 : Industrial Biotechnology ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ MiniTab (trial) 48
พฤศจิกายน 2562
1 1, 7-8,14-15, และ 21-22 พ.ย. 62 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Blast, Cytoscape, Argus Lab, Mega X 18
2 13 พ.ย. 62 ภาคปฏิบัติการวิชา SCID 508 : Biomolecular & Spectcroscopy งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา MestReS 20
3 20 พ.ย. 62 ปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา All databases 45
4 21 พ.ย. 62 ปฏิบัติการวิชา SCCH711 : Organic Structure Determination ภาควิชาเคมี Olex 2 7
ธันวาคม 2562
1 16 ธ.ค. 62 ปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศีกษา Online Databases 40
2 18 ธ.ค. 62 ปฏิบัติการวิชา SCBT 485 Special Project in Biotechnology I-II ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ EndNote X9 45
3 26 ธ.ค. 62 ปฏิบัติการวิชา SCBT 221 : Basic Laboratory Skills for Biotechnology ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ MS Excel 2016 50