สถิติการให้บริการห้อง P114 ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563
ครั้งที่ ว/ ด/ ป. รายวิชา ผู้ขอใช้ ซอฟแวร์ที่ใช้ จำนวน 
(คน)
ตุลาคม 2562
1 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31 ต.ค. 62 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Blast, Cytoscape, Argus Lab, Mega X 18
2 11 ต.ค. 62 ปฏิบัติการวิชา  SCBC609 : Structure and Mechanism of Enzyme ภาควิชาชีวเคมี PyMol 20
3 24 ต.ค. 62 ปฏิบัติการวิชา SCBT305 : Industrial Biotechnology ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ MiniTab (trial) 48
พฤศจิกายน 2562
1 1, 7-8,14-15, และ 21-22 พ.ย. 62 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Blast, Cytoscape, Argus Lab, Mega X 18
2 13 พ.ย. 62 ภาคปฏิบัติการวิชา SCID 508 : Biomolecular & Spectcroscopy งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา MestReS 20
3 20 พ.ย. 62 ปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา All databases 45
4 21 พ.ย. 62 ปฏิบัติการวิชา SCCH711 : Organic Structure Determination ภาควิชาเคมี Olex 2 7
ธันวาคม 2562
1 16 ธ.ค. 62 ปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศีกษา Online Databases 40
2 18 ธ.ค. 62 ปฏิบัติการวิชา SCBT 485 Special Project in Biotechnology I-II ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ EndNote X9 45
3 26 ธ.ค. 62 ปฏิบัติการวิชา SCBT 221 : Basic Laboratory Skills for Biotechnology ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ MS Excel 2016 50
มกราคม 2563
1 8, 15, 22, 25 มค. 63 ปฏิบัติการวิชา SCID516 : BioStatistics งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา SPSS, MS Excel 25
2 17 มค. 63 ปฏิบัติการวิชา SCBT302 : Microbial Physiology and Genetics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ MS Excel 2016 55
3 17, 24, 31 มค. 63 ปฏิบัติการวิชา SCMI512 : Molecular Sequence Analysis ภาควิชาจุลชีววิทยา Linux in Virtual system 8
 กุมภาพันธ์ 2563
1 5, 12 กพ. 63 ปฏิบัติการวิชา SCID516 : BioStatistics งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา SPSS, miniTAB, MS Excel 25
2 7 กพ. 63 ปฏิบัติการวิชา SCCH 225 : Spectroscopy ภาควิชาเคมี Olex-2 65
3 7, 14, 21 กพ. 63 ปฏิบัติการวิชา SCMI512 : Molecular Sequence Analysis ภาควิชาจุลชีววิทยา Linux in Virtual system 8
 มีนาคม 2563
1 6 มีค. 63 ปฏิบัติการวิชา SCMI512 : Molecular Sequence Analysis ภาควิชาจุลชีววิทยา Linux in Virtual system 8
 เมษายน 2563
  งดให้บริการเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
พฤษภาคม 2563
1 28 พ.ค. 63 ประชุมการใช้โปรแกรม RIMS งานวิจัย โปรแกรม RIMS 5  
 มิถุนายน 2563
1 1, 4, 5 มิ.ย. 63 คุมสอบออนไลน์วิชา SCCH 122 : Organic Chemistry ภาควิชาเคมี Google Classroom, WebEx 12
2 8 มิ.ย. 63 คุมสอบออนไลน์วิชา SCID 121/ 122 : Molecular and Cellular Basis for Medicine งานการศึกษา Google Classroom, WebEx 20
กรกฎาคม 2563
1 2,8 ก.ค. 63 คุมสอบวิชา SCID 500 งานการศึกษา - 7
สิงหาคม 2563
1 3 ส.ค. 63 คุมสอบวิชา SCID 500 งานการศึกษา - 7
2 13-14, 27-28 ส.ค. 63 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Blast, Cytoscape 12
3 18, 25 ส.ค. 63 ปฏิบัติการวิชา SCBI483 : Senior Project in Biology I ภาควิชาชีววิทยา Zoom, WebEx, EndNote 10
4 19, 31 ส.ค. 63 สอบออนไลน์วิชา SCID506 งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา WebEx, Google Classroom 12
5 25 ส.ค. 63 ปฏิบัติการวิชา SCBT 221 : Basic Laboratory Skills for Biotechnology ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ MS Excel 55
6 28 ส.ค. 63 ปฏิบัติการวิชา SCBT 211 : Engineering Drawing ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ SketchUp 55
 กันยายน 2563
1 2 ก.ย. 63 ปฏิบัติการวิชา SCMA467 : Control Theory ภาควิชาคณิตศาสตร์ - 25
2 3 ก.ย. 63 ปฏิบัติการวิชา SCBT305 : Industrial Biotechnology ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Protein purification 52
3 3, 10, 17-18, 24-25 ก.ย. 63 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Blast, PyMol 20
4 8, 15 ก.ย. 63 ปฏิบัติการวิชา SCBI483 : Senior Project in Biology I ภาควิชาชีววิทยา WebEx Meeting 4
5 16, 23 ก.ย. 63 ปฏิบัติการวิชา SCBM497 : Scientific Writing หลักสูตรวิทยาศาสตร์นานาชาติ Turnitin, EndNote X9 24
6 25 ก.ย. 63 สอบออนไลน์วิชา SCID506 งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา WebEx, Google Classroom 12
7 28 ก.ย. 63 ประชุมกรรมการคุมสอบออนไลน์ (วิชา SCBI112, SCMA101) งานการศึกษา - 19
8 29 ก.ย. 63 ประชุมกรรมการคุมสอบออนไลน์ (วิชา SCMA118) งานการศึกษา - 14