สถิติการให้บริการห้อง P114 ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564
ครั้งที่ ว/ ด/ ป. รายวิชา ผู้ขอใช้ ซอฟแวร์ที่ใช้ จำนวน 
(คน)
ตุลาคม 2563
1 1-2, 22, 29-30 ต.ค. 63 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Blast, Pymol 20
2 7, 12 ต.ค. 63 คุมสอบกลางภาค (สอบออนไลน์) งานการศึกษา WebEx 20
3 19 ต.ค. 63 สอบวิชา SCID503 งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา - 18
4 22 ต.ค. 63 ปฏิบัติการวิชา SCBT305 : Industrial Biotechnology ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ MiniTab (trial) 55
พฤศจิกายน 2563
1 3, 10 พ.ย. 63 สอบวิชา SCID503 งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา - 18
2 3 พ.ย. 63 ปฏิบัติการวิชา SCBT 486 : Special Project in Biotechnology ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ EndNote X9 20
3 5-6,12-13, และ 27 พ.ย. 63 ปฏิบัติการวิชา SCBT401 : Bioinformatics ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Blast, Pymol 20
4 26 พ.ย. 63 ปฏิบัติการวิชา SCPL391 : Science Communication ภาควิชาพฤกษศาสตร์ MS Powerpoint 25
5 30 พ.ย. 63 ปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา All databases 35
ธันวาคม 2563
1 1 ธค. 63 ปฏิบัติการวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศีกษา Online Databases 35
2 21-22, 24 ธค. 63 คุมสอบปลายภาค (สอบออนไลน์) งานการศึกษา WebEx 19
3 25 ธค. 63 สอบปลายภาค วิชา SCMA 328 ภาควิชาคณิตศาสตร์ - 20
มกราคม 2564
งดให้บริการเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 กุมภาพันธ์ 2564
1 8 กพ. 64 คุมสอบออนไลน์วิชา SCCH 126 ภาควิชาเคมี WebEx 25
2 25 กพ. 64 ชี้แจงและเตรียมความพร้อมคุมสอบออนไลน์วิชา SCCH 126 ภาควิชาเคมี WebEx 10
 มีนาคม 2564
1 1, 17 และ 29 มีค. 64 คุมสอบออนไลน์วิชา SCCH 126 ภาควิชาเคมี WebEx 14
2 5 มีค. 64 สอนออนไลน์วิชา TMSH 511 : Special Topics in School-Health Based Research 2 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน turnitin 8
3 15 มีค. 64 คุมสอบออนไลน์วิชา SCCH 123 งานการศึกษา WebEx 9
4 16 มีค. 64 สอบกลางภาควิชา SCMA 328 ภาควิชาคณิตศาสตร์ - 12
5 16 มีค. 64 คุมสอบออนไลน์วิชา SCID121 SCPS202 งานการศึกษา MS Teams, Zoom 31
6 17 มีค. 64 คุมสอบออนไลน์วิชา SCMA 182 งานการศึกษา WebEx 10
7 18 มีค. 64 คุมสอบออนไลน์วิชา SCBC 203 งานการศึกษา MS Teams 21
8 24 มีค. 64 ปฏิบัติการวิชา SCBT 304 : Microbial Physiology ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ MS Excel 12
 เมษายน 2564
1  8 เม.ย. 64 ภาคปฏิบัติการวิชา SCPL291 : Science Illustration ภาควิชาพฤกษศาสตร์ Adobe Photoshop 25
2  24 เม.ย. 64 คุมสอบออนไลน์วิชา SCCH126 ภาควิชาเคมี Google Classroom, WebEx 12