สถิติการให้บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า (งานบริการวารสาร ชั้น 3) Quiet Zone 
ปีงบประมาณ 2556 (เดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2556)
เดือน ประเภทผู้ใช้บริการ   ประเภทการให้บริการ
  คณะวิทย์ คณะอื่น ภายนอก รวม   E-Journal วารสารฉบับพิพม์ สายล็อคโน้ตบุ๊ค ถ่ายเอกสาร อื่นๆ รวม
 ต.ค. 55 14 0 5 19   10 7 12 26 5 60
 พ.ย. 55 7 0 1 8   1 5 17 14 5 42
 ธ.ค. 55 4 1 1 6   3 2 6 19 3 33
 ม.ค. 56 2 0 1 3   2 2 9 21 0 34
 ก.พ. 56 5 1 5 11   5 2 14 12 8 41
 มี.ค. 56 9 0 4 13   2 5 24 22 7 60
 เม.ย. 56 2 0 3 5   0 1 23 10 5 39
 พ.ค. 56 3 1 3 7   0 1 3 14 6 24
 มิ.ย. 56 6 1 4 11   2 6 5 9 4 26
 ก.ค. 56 9 - 3 12   3 3 25 14 6 51
 ส.ค. 56                      
 ก.ย. 56                      
รวม 61 4 30 95   28 34 138 161 49 410