สถิติการให้บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า (งานบริการวารสาร ชั้น 3) Quiet Zone 
ปีงบประมาณ 2557 (เดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
เดือน ประเภทผู้ใช้บริการ   ประเภทการให้บริการ
  คณะวิทย์ คณะอื่น ภายนอก รวม   E-Journal วารสารฉบับพิพม์ สายล็อคโน้ตบุ๊ค ถ่ายเอกสาร อื่นๆ รวม
 ต.ค. 56 6 - 1 7   1 4 22 22 3 66
 พ.ย. 56 2 - 1 3   0 1 13 13 2 35
 ธ.ค. 56                      
 ม.ค. 57 2 - 1 3   0 2 7 0 3 18
 ก.พ. 57 3 1 2 6   1 2 12 7 2 24
 มี.ค. 57 3 - 2 5   1 1 9 8 2 21
 เม.ย. 57 2 - 2 4   2 1 12 10 2 35
 พ.ค. 57 2 - 1 3   1 1 14 3 2 27
 มิ.ย. 57 2 - 2 4   0 2 6 - 2 10
 ก.ค. 57 2 - - 2   - 2 9 - 1 12
 ส.ค. 57 1 - 1 2   1 - 17 - - 17
 ก.ย. 57 2 - - 2   1 1 22 3 1 28
รวม 27 0 13 40   8 17 143 66 20 293