สถิติการให้บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า Quiet Zone 
ปีงบประมาณ 2562 (เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
เดือน ประเภทผู้ใช้บริการ   ประเภทการให้บริการ
  คณะวิทย์ คณะอื่น ภายนอก รวม   E-Journal วารสารฉบับพิพม์ สายล็อคโน้ตบุ๊ค ถ่ายเอกสาร อื่นๆ รวม
 ต.ค. 61 - - - -   - - 14 - - 14
 พ.ย. 61 - - - -   - - 10 - - 10
 ธ.ค. 61 - - - -   - - 11 - - 11
 ม.ค. 62 - - - -   - - 16 - - 16
 ก.พ. 62 - - - -   - - 16 - - 16
 มี.ค. 62 - - - - - - - 14 - - 14
 เม.ย. 62                      
 พ.ค. 62                      
 มิ.ย. 62                      
 ก.ค. 62                      
 ส.ค. 62                      
 ก.ย. 62                      
รวม 0 0 0 0   0 0 81 0 0 81