สถิติการให้บริการสายล็อคโน้ตบุ๊คและถ่ายเอกสารภายในห้องสมุด
ปีงบประมาณ 2563 (เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
เดือน ประเภทผู้ใช้บริการ   ประเภทการให้บริการ
  คณะวิทย์ คณะอื่น ภายนอก รวม   E-Journal วารสารฉบับพิพม์ สายล็อคโน้ตบุ๊ค ถ่ายเอกสาร อื่นๆ รวม
 ต.ค. 62 - - - - - - - 6 - - -
 พ.ย. 62 - - - -   - - 8 - - -
 ธ.ค. 62 - - - -   - - 6 - - -
 ม.ค. 63 - - - -   - - 9 - - -
 ก.พ. 63 - - - -   - - 6 - - -
 มี.ค. 63 - - - -   - - 2 - - -
 เม.ย. 63 - - - -   - - 0 - - -
 พ.ค. 63 - - - -   - - 0 - - -
 มิ.ย. 63 - - - -   - - 0 - - -
 ก.ค. 63 - - - -   - - 0 - - -
 ส.ค. 63 - - - -   - - 1 - - -
 ก.ย. 63 - - - - - - - 0 - - -
รวม 0 0 0 0   0 0 38 0 0 0