สถิติการให้บริการสายล็อคโน้ตบุ๊คและถ่ายเอกสารภายในห้องสมุด
ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
เดือน ประเภทผู้ใช้บริการ   ประเภทการให้บริการ
  คณะวิทย์ คณะอื่น ภายนอก รวม   E-Journal วารสารฉบับพิพม์ สายล็อคโน้ตบุ๊ค ถ่ายเอกสาร อื่นๆ รวม
 ต.ค. 63 - - - - - - - 1 - - -
 พ.ย. 63 - - - -   - - - - - -
 ธ.ค. 63 - - - -   - - 1 - - -
 ม.ค. 64 - - - -   - - - - - -
 ก.พ. 64 - - - -   - - 2 - - -
 มี.ค. 64                      
 เม.ย. 64                      
 พ.ค. 64                      
 มิ.ย. 64                      
 ก.ค. 64                      
 ส.ค. 64                      
 ก.ย. 64                      
รวม 0 0 0 0   0 0 4 0 0 0