สรุปสถิติการบริจาคหนังสือต่อให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 55 (ประจำเดือน ต.ค. 54 - ก.ย. 55) (จำนวนชื่อเรื่อง/จำนวนเล่ม ; จำนวนที่ที่บริจาค)
สถิติการได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์
เดือน หนังสือ วารสาร รวม
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
ต.ค.54 1140 0 449 4 1593
พ.ย.54 1152 78 144 4 1378
ธ.ค.54 987 95 179 0 1261
ม.ค.55 2497 162 298 0 2957
ก.พ.55 3725 109 249 460 4543
มี.ค.55 2382 191 647 62 3282
เม.ย.55 1522 109 1,049 0 2,680
พ.ค.55 2799 30 885 0 3714
มิ.ย.55 2169 13 859 0 3041
ก.ค.55 1277 492 157 58 1984
ส.ค.55 896 120 681 120 1817
ก.ย.55 1470 50 325 0 1845
รวม 22,016 1449 5,922 708 30,095
สถิติการบริจาคสิ่งพิมพ์
เดือน จำนวนหนังสือที่บริจาค จำนวนวารสารที่บริจาค แหล่งบริจาคต่อ 
เล่ม เล่ม ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย
ต.ค.54 1338 88 0 3
พ.ย.54 66 0 1 -
ธ.ค.54 891 349 0 3
ม.ค.55 3084 578 0 7
ก.พ.55 1004 142 0 7
มี.ค.55 2554 944 0 5
เม.ย.55 937 228 0 2
พ.ค.55 931 524 0 2
มิ.ย.55 603 194 24 1
ก.ค.55 1416 319 0 5
ส.ค.55 489 152 0 1
ก.ย.55 996 312 0 1
รวม 14,309 3,830 25 37