สรุปสถิติการบริจาคหนังสือต่อให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 57 
(ประจำเดือน ต.ค. 56 - ก.ย. 57)
        อื่น ๆ แหล่งบริจาคต่อ 
เดือน จำนวนหนังสือที่บริจาค จำนวนวารสารที่บริจาค จำนวนปฏิทินที่บริจาค ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย
ต.ค.56 2377 563 0 0 1 12
พ.ย.56 751 0 0 0 0 3
ธ.ค.56 369 0 0 0 0 2
ม.ค.57 2865 1536 0 0 0 4
ก.พ.57 2761 1280 0 23600 (แผ่นซีดี) 0 5
มี.ค.57 5176 713 2631 0 0 6
เม.ย.57 2072 0 0 0 0 6
พ.ค.57 4134 120 0 0 0 6
มิ.ย.57 729 0 0 0 0 1
ก.ค.57 724 0 0 0 2 1
ส.ค.57 576 0 0 0 18 0
ก.ย.57 0 0 0 0 0 0
รวม 22534 4212 2631 23600 21 46
เดือน ก.ค.-ก.ย.57 ช่วงปรับปรุงศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 
* อื่นๆ  รับบริจาคแผ่น CD/DVD