สถิติการใช้วารสารไทยฉบับพิมพ์ ของ ห้องสมุดสตางค์  มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
     
ลำดับที่ ชื่อวารสาร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 กฤตภาคข่าวประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (Daily newspaper clipping on Population and Reproductive Health)                          
2 กิจการไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 กินรี  (Kinnaree) 2 10 3 7 4 3 3 1 1 0 0 0 34
4 เกษตรก้าวหน้า 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5 แก่นเกษตร (Khon Khan Agriculture Journal) 0 0 0 3 0 19 0 0 0 0 0 0 22
6 ข่าวกุ้ง  (Shrimp culture newsletter) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 ข่าวสภาคณาจารย์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ข่าวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง (Journal of department of public works and town and country planning) 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 7
9 ข่าวสารเวชศาสตร์เขตร้อน 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 ข่าวสำนักหอสมุด มก. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ความรู้คือประทีป 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 6
12 จดหมายข่าวพลศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 จดหมายข่าวสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (National Institute of Animal Health (NIAH) Newsletter) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 จดหมายข่าวเอ็มเทค 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 6
15 จุลสารกรุงเทพมหานคร 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
16 จุลสารข้อมูลสมุนไพร  (Medicinal plant newsletter) 1 0 2 0 2 1 10 2 0 0 1 0 19
17 จุลสารศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
18 จุลสารสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 จุลสารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Trade Association Thailand) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 ฉลาดซื้อ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
21 เชียงใหม่เวชสาร (Chiang Mai medical bulletin) 1 0 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 9
22 โดมทัศน์ 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 7
23 ถักทอสายใยแห่งความรู้ 0 0 1 0 1 0 0 1 0 18 0 0 21
24 เทคโนโลยีชีวภาพปริทรรศน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 เทคโนโลยีวัสดุ 0 4 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 10
26 เที่ยวรอบโลก * 16 9 12 14 15 12 6 10 19 11 12 8 144
27 ไทยเภสัชสาร (Thai journal of pharmaceutical science) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 ธรรมลีลา  (Dhammaleela) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
29 ธรรมศาสตร์เวชสาร (Thammasat medical journal) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
30 นิตยสาร สสวท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 นิวเคลียร์ปริทัศน์ (Nuclear Review) 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 8
32 น้ำก๊อก (การประปานครหลวง) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 9 12
33 บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ประชากรและการพัฒนา (Population and development newsletter) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ประชาคมวิจัย 2 0 0 2 0 0 1 3 0 0 1 0 9
36 ผาสุก  (PHASUK) 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 2 8
37 พลาสติกกับสิ่งแวดล้อม 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
38 พุทธชินราชเวชสาร (Buddhachinaraj medical journal) 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6
39 ภาษาและวัฒนธรรม (Journal of Language and Culture) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
40 มติชนสุดสัปดาห์ * 11 26 23 34 12 27 33 27 26 28 22 21 290
41 ยูเนสโก คูริเย รูปโฉมใหม่ 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
42 รักษ์พลังงาน (Energy saving news) 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 11
43 รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (ประจำสัปดาห์) 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 1 0 7
44 โลกกว้างกลางแจ้ง (Outdoor World Magazine) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45 วชิรเวชสาร (Vajira medical journal) 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5
46 วารสารกฎหมายเพื่อชีวิต (Journal Law for Life) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Bulletin of the Department of Medical Science) 3 2 0 1 0 3 4 16 1 2 0 1 33
48 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 5
49 วารสารกายภาพบำบัด (Thai journal of physical therapy) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
50 วารสารการค้าโลก 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 3 8
51 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine) 2 1 1 0 0 3 11 1 9 1 0 0 29
52 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
53 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HELTH) 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 2 10
54 วารสารกีฏและสัตววิทยา (Entomology and zoology gazette) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut's Agricultural Journal) 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 10 1 14
56 วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (Central Laboratory and Greenhouse Complex (CLGE) Newsletter)                          
57 วารสารข่าวศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 วารสารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (Bulletin of the Thailand National Commission for UNESCO)                          
59 วารสารคณะพลศึกษา (Journal of Faculty of Physical Education) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
61 วารสารเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ (Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Science) 3 1 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 10
63 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree journal of science and technology) 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 1 8
64 วารสารไทย (Thai journal) 1 5 2 2 1 2 0 0 1 0 1 0 15
65 วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Natural History Journal of Chulalongkorn University) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 วารสารนโยบายพลังงาน 1 0 3 4 0 0 0 0 1 1 10 3 23
67 วารสารประชากรและสังคม (Journal of population and social studies) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 วารสารผิวหนังไลออนส์สุพรรณหงส์ (Dermatological journal of Lions Suphannahong) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง (Journal of King Mongkut' s Institute of Technology Ladkrabang) 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 8
70 วารสารพลังงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 วารสารพืชปลูกพื้นเมืองไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Journal) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
73 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
74 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Journal) 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 7
75 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 วารสารราชทัณฑ์ 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
77 วารสารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 วารสารโรงพยาบาลชุมชน 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 9
79 วารสารโรงพยาบาลราชวิถี (Journal of the Rajavithi Hospital) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
80 วารสารโลกพลังงาน  (Energy World Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
81 วารสารวิจัยพลังงาน  (Journal of Energy Research) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4 0 8
82 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (KMUTT research and development journal) 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 23 1 30
83 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 2 18
84 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 9 0 13
85 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Thai journal of health research) 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 7
86 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
87 วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย (ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์) 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 11
88 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi Journal) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
90 วารสารวิทยาลัยราชสุดา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 วารสารวิทยาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม) 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4
92 วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 3 1 0 8 0 4 5 0 2 0 15 1 39
93 วารสารวิทยาศาสตร์ มก. (KU Science Journal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
94 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (Journal of science Khon Kaen University) 0 0 9 3 0 0 2 0 0 0 0 0 14
95 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. (Srinakharinwirot University Science Journal) 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 7
96 วารสารวิทยาศาสตร์ทหารบก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 วารสารวิทยาศาสตร์ทักษิณ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal) 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 5 0 14
99 วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Science Journal) 1 1 0 2 0 0 2 3 0 0 1 0 10
100 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of science - Ladkrabang) 0 5 1 0 0 0 2 0 0 1 6 1 16
101 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.ราชภัฏเชียงราย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.ราชภัฏเลย) ฉบับสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 4 0 0 0 0 1 0 1 4 10 0 20
104 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 2 0 0 0 2 0 5 0 0 0 1 0 10
105 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชภัฏสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 วารสารศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of STREC) 1 0 0 0 0 0 9 2 0 0 2 0 14
108 วารสารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Green Research) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
109 วารสารศูนย์วิทยาศาสตร์ (ม.ราชภัฏมหาสารคาม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 วารสารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
111 วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 2 1 1 1 1 1 4 1 0 0 12
112 วารสารเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 วารสารสถาบันประสาทวิทยา (The Journal of Prasat Neurological Institure) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 วารสารสถิติ รายไตรมาส (Quarterly Bulletin of Statistics)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 วารสารสมุนไพร (Thai journal of phytopharmacy) 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8
117 วารสารสัตวแพทย์ (Kasetsart Veterinarinas) 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 6
118 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา (Journal of Public Health and Development) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of public health) 0 17 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 21
120 วารสารสามสมอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 วารสารสร้างเสริมสุขภาพ (Thai health promotion journal) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
122 วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Environment and Natural Resources Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 วารสารสุขศึกษา (Journal of health education) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
124 วารสารสุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
125 วารสารส่องโลกเคมีและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
126 วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. (Thailand narcotics journal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
127 วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 7
128 วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4
129 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 วารสารห้องสมุด  (T.L.A. bulletin) 0 1 0 7 2 0 0 0 0 15 16 3 44
131 วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 1 10
133 วารสารองค์การเภสัชกรรม 3 1 0 4 0 3 2 3 2 0 0 0 18
134 วิทย์พิบูลสาร 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
135 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and technology journal) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 5
136 วิทยาศาสตร์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (Kasetsart journal. Social science) 0 0 0 2 2 1 1 0 0 3 0 0 9
138 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล (Mahidol dental journal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
139 วิปัสสนาสาร  (Vipassanasara) 0 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 8
140 เวชชสารสัตวแพทย์ (Thai journal of veterinary medicine) 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6
141 เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army medical journal) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 5
142 ศปว. สาร 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 0 14
143 สงขลานครินทร์เวชสาร (Songklanagarind  medical journal) 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 5
144 ส่งเสริมเทคโนโลยี (Leadership of all Industrial Enterprise and Innovation Technology Magazine) 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 8 1 15
145 สนข. สาร 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
146 สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) * 17 34 12 17 21 18 17 16 25 17 17 17 228
147 สัตวแพทยสาร (Journal of the Thai Veterinary Medical Association Under the RoyalPatronage) 1 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 1 9
148 สารคดี (Sarakadee Magazine) * 12 16 9 14 9 5 10 8 18 18 17 6 142
149 สารมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Gazette) 0 1 0 9 1 3 3 0 0 1 0 0 18
150 สารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 สารศิริราช (Siriraj Medical Journal ชื่อเดิม = Siriraj Hospital gazette) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 24 0 0 26
152 สารสถิติ (Statistics Newsletter) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 สารสัมพันธ์จุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ (Chumbhot - Pantip Foundation) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
154 สื่อพลัง (Power and thought) 0 2 1 0 0 1 0 3 1 0 0 2 10
155 เส้นทางสีเขียว (GREENLINE) 0 0 0 2 3 3 2 3 1 1 1 19 35
156 แสงสยามสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 อนุสาร อ.ส.ท. * 11 12 9 21 15 15 9 8 8 15 20 14 157
158 อาหาร (Food) 2 16 0 3 0 3 1 14 2 0 2 1 44
159 เอ็นพีซี โฟกัส 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
160 A Day 7 7 10 49 29 10 8 5 9 41 30 26 231
161 Advanced Thailand Geographic Magazine (ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค) * 7 14 4 16 10 9 4 3 10 9 8 6 100
162 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 At Office 6 11 4 8 13 7 10 10 5 7 8 6 95
164 BMW Magazine 1 1 4 5 4 1 1 2 0 1 0 4 24
165 Bulletin of Health, Science and Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Chiang Mai Journal of Science 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6
167 Engineering Transactions 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
168 Fish for the People 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 For Quality 2 0 2 0 0 1 1 1 1 4 4 2 18
170 iDesign 21 0 1 11 4 5 5 3 0 1 1 1 53
171 Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Journal of Science, Technology, and Humanities 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
173 Kasetsart Journal : Natural Science 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
174 KMITL Science and Technology Journal / Formerly to : KMITL Science Journal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
175 KMITL Science Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
176 Lab Today 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Live Interactive English 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
178 Logistics Digest 2 1 3 4 1 1 1 1 0 0 1 0 15
179 MUCC Newsletter 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
180 Mother And Care 6 5 7 13 3 5 4 5 3 3 10 5 69
181 Money and Wealth 1 4 5 10 3 3 11 11 3 3 4 8 66
182 Money and Wealth ฉบับ style 1 10 4 6 0 0 0 1 0 0 0 0 22
183 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * 17 25 18 21 10 16 12 29 40 40 36 20 284
184 PC Today * 39 42 11 23 10 17 13 21 25 25 15 27 268
185 PC World * 19 29 11 21 7 5 13 14 30 30 12 14 205
186 Plastic Focus 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
187 R&D Newsletter 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4
188 SEAFDEC Newsletter 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
189 Sasin Journal of Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Science Magazine 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
191 Science Newsletter 2 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 8
192 Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโ 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 6
193 TIP Newsletter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Thai Forest Bulletin (Botany) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
195 Thai Journal of Pharmacology (วารสารเภสัชวิทยา) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
196 Thailand Natural History Museum Journal, The 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Thailand Statistician 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
198 Thammasat International Journal of Science and Technology 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 6
199 Update *  8 11 3 31 17 35 11 12 12 12 8 14 174
200 Walailak Journal of Science and Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
รวม 274 345 207 412 223 272 278 312 300 384 425 280 3,712