สถิติการใช้วารสารไทยฉบับพิมพ์ ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
ลำดับที่ ชื่อวารสาร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 แก่นเกษตร 0 2 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 8
2 ความรู้คือประทีป 1 0 2 2 2 1 0 0 2 0 1 0 11
3 คิด Creative Thailand 1 1 2 3 2 3 1 1 3 1 0 2 20
4 คู่หูเดินทาง 1 1 0 2 0 2 3 2 2 2 2 1 18
5 จุลสารข้อมูลสมุนไพร 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 5
6 เชียงใหม่เวชสาร (Chiang Mai medical bulletin) 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
7 ซีเคร็ต = Secret* 8 13 21 28 28 14 16 16 16 20 6 24 210
8 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 13 20 26 23 33 9 10 12 13 12 13 20 204
9 โดมทัศน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 11 11 21 13 5 6 7 6 6 7 11 6 110
11 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ (Thai Pharmaceutical and Health Science Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 ไทยเภสัชสาร (Thai journal of pharmaceutical science) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ธรรมศาสตร์เวชสาร (Thammasat medical journal) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 นิวเคลียร์ปริทัศน์ (Nuclear Review) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5
15 บ้านและสวน 9 7 9 13 5 11 3 2 3 4 9 6 81
16 ประชาคมวิจัย 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 ผาสุก (Phasuk) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
18 พุทธชินราชเวชสาร (Buddhachinaraj Medical Journal) 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
19 ภาษาและวัฒนธรรม (Journal of Language and Culture) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
20 มติชนสุดสัปดาห์ * 17 17 11 17 10 9 13 17 18 15 12 9 165
21 มหิดลสาร 1 0 4 2 2 0 1 3 1 1 1 4 20
22 ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 วชิรเวชสาร (Vajira medical journal) 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 7
24 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
25 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
28 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (Journal of Community Development Research) 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 6
29 วารสารการเวก 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
30 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6
31 วารสารกีฏและสัตววิทยา (Entomology and Zoology Gazette) 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 7
32 วารสารเกษตรนเรศวร (Naresuan Agriculture Journal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut's Agricultural Journal) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
34 วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  (Journal of Faculty of Science and Technology Thammasat University)                          
35 วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
36 วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6
37 วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
39 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40 วารสารไทย (Thai journal) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
42 วารสารนโยบายพลังงาน 1 2 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 10
43 วารสารน้ำก๊อก 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 12
44 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
45 วารสารเบญจมบพิตรสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
46 วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 2 1 0 3 2 3 2 4 1 1 2 6 27
48 วารสารฟิสิกส์ไทย (Thai Journal of Physics) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
49 วารสารเภสัชวิทยา (Thai journal of pharmacology) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 5
51 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University Journal) 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4
53 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naesuan University Journal) 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
54 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55 วารสารร่มพฤกษ์ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
56 วารสารราชพฤกษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
57 วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector-borne Diseases) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
58 วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
59 วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
60 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
61 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
62 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (The Journal of Scientific Research Chulalongkorn University)                          
63 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Journal of health research) 2 0 1 3 1 6 0 0 0 2 0 0 15
64 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
65 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (Journal of Thonburi University) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
66 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
67 วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 วารสารวิทยาลัยราชสุดา เพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ) 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 10
70 วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา (Journal of Exercise & Sport Science) 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
71 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural science journal) 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
72 วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Journal of Science) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
73 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 1 1 11 1 0 1 0 0 1 0 1 0 17
74 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7
75 วารสารวิทยาศาสตร์ทักษิณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal) 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 7
77 วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Science Journal) 0 0 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 8
78 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of science - Ladkrabang) 1 1 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 11
79 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Journal of Science Sport) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
81 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 9
82 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 วารสารศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
84 วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
85 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
86 วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of STREC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 วารสารสมุนไพร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 วารสารสหศาสตร์ (Journal of Sahasat) 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 7
89 วารสารสัตวแพทย์ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
90 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
91 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of Public Health) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 วารสารสารสนเทศศาสตร์* 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5
93 วารสารสิ่งแวดล้อม (Environment Journal) 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5
94 วารสารสุขศึกษา 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 6
95 วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
96 วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 วารสารห้องสมุด (T.L.A. bulletin) 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2 0 0 7
98 วารสาร อพวช. 2 3 1 5 4 3 5 2 8 1 5 5 44
99 วารสารองค์การเภสัชกรรม 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 6
100 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and technology journal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
102 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (Kasetsart journal. Social sciences) 0 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 8
103 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล (Mahidol Dental Journal) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 7
104 วิปัสสนาสาร (Vipassanasara) 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 7
105 เวชชสารสัตวแพทย์ (Thai journal of veterinary medicine) 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4
106 เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army medical journal) 0 1 0 5 1 1 0 0 1 0 0 0 9
107 สงขลานครินทร์เวชสาร (Songklanagarind medical journal) 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 2 11
108 ส่งเสริมเทคโนโลยี = Technology Promotion 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5
109 สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย)* 6 22 10 10 9 6 3 9 7 3 12 5 102
110 สารคดี (Sarakadee Magazine) * 6 5 11 12 7 10 9 12 5 9 8 9 103
111 สื่อพลัง (Power and thought) 1 0 2 1 0 2 0 3 3 0 2 0 14
112 เส้นทางสีเขียว (Greenline) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 อนุสาร อ.ส.ท. * 6 5 8 10 12 3 9 4 4 7 2 4 74
114 อาหาร (Food) 5 7 4 2 2 1 2 2 0 1 1 10 37
115 A Day* 7 9 6 12 16 7 5 10 11 5 23 16 127
116 Advanced Thailand Geographic Magazine (ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค) * 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
117 All Magazine 0 0 0 0 5 4 1 5 4 5 5 3 32
118 BioScope 13 10 4 8 9 4 0 2 0 0 0 3 53
119 Bulletin of Health , Science and Technology (วารสารสุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
120 CHIP : Computer & Communications* 6 3 2 8 3 5 5 2 0 0 0 0 34
121 Chiang Mai Journal of Science 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4
122 Computer Today 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Creative & Idea KAIZEN 0 2 1 1 0 1 1 0 3 0 0 0 9
124 East-West Journal of Mathematics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Energy Saving 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 2 0 12
126 Engineering Today 1 1 0 3 1 2 1 1 2 2 2 0 16
127 Engineering Transactions 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
128 For Quality 0 6 2 0 9 1 0 0 0 0 0 0 18
129 GJ Magazine 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
130 Health & Cuisine 4 10 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 19
131 Health Today 0 0 0 6 0 0 0 25 0 0 0 0 31
132 Horizon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133 iDesign * 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 1 3 10
134 International Journal of the Computer, the Internet and Management 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
135 Journal (The) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Journal of Applied Animal Science 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
137 Journal of Health Research = วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 Journal of Science, Technology, and Humanities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Kasetsart Journal : Natural Science 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
140 KMITL Science and Technology Journal / Formerly to : KMITL Science Journal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
141 KMITL Science Journal 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
142 Maejo International Journal of Science and Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Money and Wealth (M&W) 4 4 2 6 6 3 2 3 4 2 1 8 45
144 Mother and Care 3 3 3 2 2 5 3 6 3 5 4 5 44
145 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * 14 21 14 24 22 15 19 11 13 12 22 17 204
146 Natural History Journal of Chulalongkorn University (วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
147 Open Source 2 Day 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 PC Today * 11 16 6 9 5 12 5 10 9 14 5 5 107
149 PC World* 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 6
150 Plastic Focus 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 6
151 R&D Newsletter 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
152 Sasin Journal of Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Science Journal Ubon Ratchathani University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Science Magazine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Silpakorn University Science and Technology Journal (SUSTJ) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
156 Soungklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์ฯ) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
157 Thai Forest Bulletin (Botany) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
158 Thai Journal of Agricultural Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Thailand Natural History Museum Journal, The 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Thailand Plus Magazine 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
161 Thailand Statistician 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
162 Thammasat International Journal of Science and Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Tropical Natural History (TNH) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 Update * 8 5 7 6 10 7 7 5 10 5 9 7 86
165 Walailak Journal of Science and Technology 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8
166 Windows IT Pro* 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 9
                             
รวม 206 248 236 295 247 199 152 199 187 159 184 218 2,530