สถิติการใช้วารสารไทยฉบับพิมพ์ ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
ลำดับที่ ชื่อวารสาร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 จดหมายเหตุทางแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 2 3 3 4 4 2 1 3 2 1 2 3 30
2 ชีวจิต * 18 13 3 7 6 8 7 7 2 17 6 3 97
3 ซีเคร็ต = Secret * (เลิกผลิต ก.ค. 61) 0 2 0 0 1 2 3 0 0 2 0 0 10
4 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* (เลิกผลิต ก.ค. 62) 18 4 25 31 6 6 5 24 11 3 1 2 136
5 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 2 6 4 6 2 5 7 4 6 6 4 3 55
6 บ้านและสวน 5 8 9 4 4 2 6 3 8 4 14 3 70
7 มติชนสุดสัปดาห์ * 17 13 13 13 6 15 12 14 20 8 7 14 152
8 มหิดลสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ยางไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 6
11 วารสารการพัฒนาความรู้เชิงลึกในงานสายสนับสนุน (WIND) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
12 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
13 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
14 วารสารกีฏและสัตววิทยา (Entomology and Zoology Gazette) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut's Agricultural Journal) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
16 วารสารไทย (Thai journal) 0 0 0 1 3 0 0 5 1 0 0 0 10
17 วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 1 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 1 18
18 วารสารฟิสิกส์ไทย (Thai Journal of Physics) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
19 วารสารภาษาและวัฒนธรรม (Journal of Language and Culture) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20 วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naesuan University Journal): วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 วารสารยางพารา = Para Rubber Bulletin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
26 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4
27 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (Journal of Thonburi University) 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
28 วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ) 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5
29 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural science journal) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
32 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Science Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of science - Ladkrabang) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
35 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) ม.ธรรมศาสตร์ 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 1 9
36 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Journal of Science Sport) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
38 วารสารศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 วารสารสัตวแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 วารสารสารสนเทศศาสตร์  0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 8
41 วารสารสิ่งแวดล้อม (Environment Journal) 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
42 วารสารสุขศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
45 วารสารห้องสมุด (T.L.A. bulletin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 วารสาร อพวช. 1 0 2 0 3 2 0 1 5 1 1 1 17
47 วารสารองค์การเภสัชกรรม 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
48 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (Kasetsart journal. Social sciences) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล (Mahidol Dental Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 เวชชสารสัตวแพทย์ (Thai journal of veterinary medicine) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
52 เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army medical journal) 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 6
53 สงขลานครินทร์เวชสาร (Songklanagarind medical journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) * (เลิกผลิต) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 สารคดี (Sarakadee Magazine) * 4 9 4 7 4 8 4 2 6 5 2 4 59
56 สื่อพลัง (Power and thought) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 อนุสาร อ.ส.ท. * 4 6 3 2 2 3 4 2 3 6 4 1 40
58 อาหาร (Food) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 A Day 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 6
60 Advanced Thailand Geographic Magazine (ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค) * [เลิกบอกรับ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 All Magazine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 BioScope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Chiang Mai Journal of Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Creative & Idea KAIZEN 1 3 1 1 1 15 0 0 0 0 0 0 22
65 East-West Journal of Mathematics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Journal of Health Research = วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
67 Kasetsart Journal : Natural Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Kasetsart Journal of Social Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 KMITL Science and Technology Journal / Formerly to : KMITL Science Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 KMUTNB: IJAST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Maejo International Journal of Science and Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Money and Wealth (M&W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Mother and Care 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
74 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * 18 13 5 8 5 4 9 9 6 6 6 13 102
75 PC Today * (เลิกผลิต) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 PC World * (เลิกผลิต) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Science and Technology Asia 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7
78 Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์ฯ) 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 8
79 Thai Forest Bulletin (Botany) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
80 Update * (เลิกผลิต) 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 9
81 Windows IT Pro = Enterprise IT Pro * (เลิกผลิต) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
รวม 95 90 85 94 64 87 65 90 80 84 52 54 940
หมายเหตุ  * ห้องสมุดบอกรับ