สถิติผู้สมัครเข้ารับอบรมชมรมผู้ใช้ไอที มหิดล-พญาไท ประจำปีงบประมาณ 2553
วันที่อบรม การอบรม บุคลากร นักศึกษา Non-MU รวมผู้สมัครเข้าอบรม หมายเหตุ
SC Non-SC SC Non-SC  
7-ต.ค.-52 How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 29 4 2 28 7   41  
2-พ.ย.-52 การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 10 1 29 8 1 39 คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม
4-พ.ย.-52 การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Powerpoint รุ่นที่ 2 3 31 3 1 38 คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม
6-พ.ย.-52 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3 5 13     18  
9-พ.ย.-52 How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 30 4 5 21 6 1 37 คณะแพทย์ศาสตร์ มศว.
12-พ.ย.-52 How EndNote can help you with your Research and Thesis (English Version) รุ่นที่ 2   9 1   10  
17-ก.พ.-53 การใช้งาน Facebook และ Twitter เบื้องต้น รุ่นที่ 1 17 17 8 1   43  
18-ก.พ.-53 How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 31 3 22     25  
23-ก.พ.-53 Zotero: An Endnote alternative รุ่นที่ 1 2 1 11 2   16  
24-ก.พ.-53 การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 11 3 4 17 3   27  
25-ก.พ.-53 การใช้งาน Facebook และ Twitter เบื้องต้น รุ่นที่ 2 15 23 7     45  
26-ก.พ.-53 การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง รุ่นที่ 5 2 2 8     12  
12-มี.ค.-53 How EndNote can help you with your Research and Thesis" (English Version) รุ่นที่ 3   9 1   10  
18-มี.ค.-53 Zotero: An Endnote alternative รุ่นที่ 2 1 1 19 2   23  
22-มี.ค.-53 การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Powerpoint รุ่นที่ 3 7 4 13 4   28  
23-มี.ค.-53 การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 12 2 2 7 2   13  
25-มี.ค.-53 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 8 2 3 1   14  
15-มิ.ย.-53 การใช้งาน Facebook และ Twitter เบื้องต้น (เทคนิคการใช้ Facebook ให้ปลอดภัย) 11 2 8 1   22  
16-มิ.ย.-53 How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 32 2 35 8   45  
17-มิ.ย.-53 การสร้างบลอกด้วยโปรแกรม Wordpress รุ่นที่ 1 4 4 6 1   15  
23-มิ.ย.-53 Zotero : An Endnote alternative รุ่นที่ 3 3 3 13 4 1 24 CGI
22-ก.ค.-53 Zotero : An Endnote alternative รุ่นที่ 4   2 2   4  
23-ก.ค.-53 การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Powerpoint รุ่นที่ 4 2 3 4 2   11  
29-ก.ค.-53 How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 33 2 1 12 7   22  
25-ส.ค.-53 เทคนิคการใช้ Facebook และ Twitter แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3 2 1       3  
30-ส.ค.-53 เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote (เบื้องต้น) รุ่นที่ 34   1 1 2 1 5 ม.ศิลปากร
17-ก.ย.-53 Zotero - Free Reference Management Software รุ่นที่ 5 3 7 1 1 12 ม.ศิลปากร
20-ก.ย.-53 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) 27 7       34 วิทยากรจาก บ.บุ๊คโปรโมชั่น
22-ก.ย.-53 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา)   34 2   36  
23-ก.ย.-53 Presentation แบบมืออาชีพด้วย PowerPoint 2007 รุ่นที่ 5 17 3 7 2   29  
30-ก.ย.-53 การใช้ Photoshop เบื้องต้น รุ่นที่ 13 20 6 11 1   38  
  ผู้สมัครเข้าอบรมทั้งหมด 170 94 395 74 6 739  
  ผู้สมัครเข้าอบรมเฉพาะหลักสูตรที่สอนโดยบุคลากรของคณะวิทย์ 143 87 395 74 6 705