งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ  : สถิติการสั่งซื้อหนังสือในปีงบประมาณ 2549  (ต.ค.48-ก.ย.49) รับผิดชอบโดย นางสาวมัณฑนา สุนันตา 

 

 

หนังสือภาษาต่างประเทศ

 

 

หนังสือภาษาไทย

 

รวมแต่ละเดือน

เดือน

จำนวนหนังสือ

จำนวนเงิน

เดือน

จำนวนหนังสือ

 จำนวนเงิน

รายการ

เล่ม

รายการ

เล่ม

 

ตุลาคม

 

31

 

 

31

 

 

 

117,750.55

 

ตุลาคม

 

-

 

 

-

 

-

31 รายการ

31 เล่ม

117,750.55 บาท

 

พฤศจิกายน

 

 

46

 

 

46

 

 

216,603.20

 

พฤศจิกายน

 

-

 

-

 

-

46 รายการ

46 เล่ม

216,603.20 บาท

 

ธันวาคม

 

 

27

 

 

27

 

 

109,054.00

 

ธันวาคม

 

-

 

-

 

-

27 รายการ

27 เล่ม

109,054.00 บาท

 

มกราคม

 

งบประมาณจาก เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2549

 

 

 

14

 

22

 

 

 

 

14

 

22

 

 

58,749.00

 

67,217.00

 

มกราคม

 

 

-

 

-

 

-

36 รายการ

36 เล่ม

125,966.00 บาท

 

กุมภาพันธ์

 

 

9

 

 

9

 

 

 

54,090.00

 

กุมภาพันธ์

 

-

 

-

 

-

9 รายการ

9 เล่ม

54,090.00 บาท

 

มีนาคม

 

 

 

 

11

 

 

11

 

 

12,500.25

 

มีนาคม

 

 

 

20

 

20

 

 

4,714.00

31 รายการ

31 เล่ม

17,214.25 บาท

 

เมษายน

 

15

 

15

 

59,844.70

 

เมษายน

 

-

 

-

 

-

15 รายการ

15 เล่ม

59,844.70 บาท

 

พฤษภาคม

 

 

5

 

 

43

 

 

32,910.50

 

พฤษภาคม

 

30

 

30

 

5,994.40

25 รายการ

73 เล่ม

38,904.90 บาท

มิถุนายน

งบประมาณจาก เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2549/2

48

 

 

20

48

 

 

20

 

167,645.85

 

 

70,724.50

มิถุนายน

3

3

871.00

71 รายการ

71 เล่ม

239,241.35 บาท

 

กรกฎาคม

 

 

 

18

 

 

18

 

 

36,296.20

 

กรกฎาคม

 

 

 

10

 

 

10

 

 

1,994.50

28 รายการ

28 เล่ม

38,290.70 บาท

 

สิงหาคม

 

 

 

23

 

 

23

 

 

77,232.65

 

สิงหาคม

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

23 รายการ

23 เล่ม

77,232.65 บาท

 

กันยายน

 

 

65

 

 

65

 

 

203,220.00

 

กันยายน

 

 

-

 

 

-

 

 

-

65 รายการ

65 เล่ม

203,220.00 บาท

รวมหนังสือภาษา

ต่างประเทศ

 

 

 

354

 

 

392

 

 

1,283,838.40

รวมหนังสือภาษาไทย

 

 

63

 

 

63

 

 

13,573.90

417 เล่ม

455 รายการ

1,297,412.30 บาท