งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ  : สถิติการสั่งซื้อหนังสือในปีงบประมาณ 2550  (ต.ค.49-ก.ย.50) รับผิดชอบโดย นางสาวมัณฑนา สุนันตา 

 

 

หนังสือภาษาต่างประเทศ

 

 

หนังสือภาษาไทย

 

รวมแต่ละเดือน

เดือน

จำนวนหนังสือ

จำนวนเงิน

เดือน

จำนวนหนังสือ

 จำนวนเงิน

รายการ

เล่ม

รายการ

เล่ม

 

ตุลาคม

 

29

 

 

29

 

 

 

118,298.60

 

ตุลาคม

 

-

 

 

-

 

-

29 รายการ

29 เล่ม

118,298.60 บาท

 

พฤศจิกายน

 

สื่อโสตทัศน์

 

 

51

 

 

29

 

 

51

 

 

29

 

 

108,304.30

 

 

10,699.30

 

พฤศจิกายน

 

1

 

1

 

288.00

52 รายการ

52 เล่ม

108,592.30 บาท

29 รายการ/เล่ม10,699.30 บาท

 

ธันวาคม

 

 

 

26

 

 

 

 

28

 

 

 

 

33,041.70

 

 

 

ธันวาคม

 

46

 

46

 

9,330.45

72 รายการ

74 เล่ม

42,372.15 บาท

 

มกราคม

 

งบประมาณจาก เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2550/1

 

 

-

 

18

 

 

 

 

-

 

22

 

 

-

 

69,709.85

 

มกราคม

 

 

-

 

-

 

-

18 รายการ

22 เล่ม

69,709.85 บาท

 

หนังสือภาษาต่างประเทศ

 

 

หนังสือภาษาไทย

 

 

รวมแต่ละเดือน

เดือน

จำนวนหนังสือ

จำนวนเงิน

เดือน

จำนวนหนังสือ

 จำนวนเงิน

รายการ

เล่ม

รายการ

เล่ม

 

กุมภาพันธุ์

 

 

14

 

 

14

 

 

 

83,124.00

 

กุมภาพันธุ์

 

-

 

-

 

-

14 รายการ

14 เล่ม

83,124.00 บาท

 

มีนาคม

 

 

 

 

53

 

 

53

 

 

174,125.05

 

มีนาคม

 

 

 

-

 

-

 

 

-

53 รายการ

53 เล่ม

174,125.05 บาท

 

เมษายน

 

 

7

 

 

 

7

 

 

26,703.90

 

เมษายน

 

-

 

-

 

-

7 รายการ

7 เล่ม

26,703.90 บาท

 

พฤษภาคม

 

 

11

 

 

11

 

 

40,252.00

 

พฤษภาคม

 

-

 

-

 

-

11 รายการ

11 เล่ม

40,252.00 บาท

มิถุนายน

 

งบประมาณจาก เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2550/2

5

 

 

 

29

5

 

 

 

29

 

31,599.00

 

 

 

73,409.65

 

มิถุนายน

-

-

 

-

 

 

34 รายการ

34 เล่ม

105,008.65 บาท

 

 

 

หนังสือภาษาต่างประเทศ

 

 

หนังสือภาษาไทย

 

 

รวมแต่ละเดือน

เดือน

จำนวนหนังสือ

จำนวนเงิน

เดือน

จำนวนหนังสือ

 จำนวนเงิน

รายการ

เล่ม

รายการ

เล่ม

 

กรกฎาคม

 

 

 

50

 

 

50

 

 

145,495.00

 

กรกฎาคม

 

 

 

4

 

 

4

 

 

1,874.10

54 รายการ

54 เล่ม

147,369.10 บาท

 

สิงหาคม

 

 

 

26

 

 

45

 

 

77,885.30

 

สิงหาคม

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

26 รายการ

45 เล่ม

77,885.30 บาท

 

กันยายน

 

 

3

 

 

3

 

 

3,446.10

 

กันยายน

 

 

-

 

 

-

 

 

-

3 รายการ

3 เล่ม

3,446.10 บาท

รวมหนังสือภาษา

ต่างประเทศ

 

 

 

342

 

 

376

 

 

996,093.75

รวมหนังสือภาษาไทย

 

 

51

 

 

51

 

 

1,1492.55

393 เล่ม

427 รายการ

1,007,586.30 บาท