งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ  : สถิติการสั่งซื้อหนังสือในปีงบประมาณ 2551  (ต.ค.50 – ก.ย.51)

รับผิดชอบโดย นางสาวมัณฑนา สุนันตา                                                                

 

 

 

หนังสือภาษาต่างประเทศ

 

 

หนังสือภาษาไทย

 

รวมแต่ละเดือน

เดือน

จำนวนหนังสือ

จำนวนเงิน

เดือน

จำนวนหนังสือ

 จำนวนเงิน

รายการ

เล่ม

รายการ

เล่ม

 

ตุลาคม

 

41

 

 

41

 

 

 

129,552.71

 

ตุลาคม

 

6

 

 

6

 

 

1,463.50

 

47 รายการ

47 เล่ม

131,016.21 บาท

 

 

พฤศจิกายน

 

 

 

19

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

49,180.25

 

 

 

 

พฤศจิกายน

 

2

 

 

2

 

247.50

21 รายการ

21 เล่ม

49,427.75 บาท

 

ธันวาคม

 

 

 

46

 

 

 

 

46

 

 

 

 

87,152.80

 

 

 

ธันวาคม

 

1

 

1

 

333.00

47 รายการ

47 เล่ม

87,485.80 บาท

 

 

มกราคม

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

137,043.05

 

 

 

มกราคม

 

 

-

 

-

 

-

41 รายการ

41 เล่ม

137,043.05 บาท

 

กุมภาพันธ์

 

งบประมาณจาก เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551/1

 

 

16

 

 

28

 

 

16

 

 

28

 

 

41,402.00

 

 

81,825.65

 

กุมภาพันธุ์

 

-

 

-

 

-

44 รายการ

44 เล่ม

123,227.65 บาท

 

มีนาคม

 

 

 

 

31

 

 

31

 

 

112,165.80

 

มีนาคม

 

 

 

-

 

-

 

 

-

31 รายการ

31 เล่ม

112,165.80 บาท

 

เมษายน

 

 

16

 

 

 

16

 

 

40,354.30

 

เมษายน

 

-

 

-

 

-

16 รายการ

16 เล่ม

40,354.30 บาท

 

พฤษภาคม

 

 

40

 

 

40

 

 

106,896.60

 

พฤษภาคม

 

3

 

3

 

734.50

43 รายการ

43 เล่ม

107,631.10 บาท

 

มิถุนายน

 

 

 

50

 

 

 

 

50

 

 

 

 

134,082.20

 

 

 

มิถุนายน

 

19

 

19

 

 

3,274.35

 

69 รายการ

69 เล่ม

137,356.55 บาท

 

กรกฎาคม

 

 

 

50

 

 

70

 

 

179,693.40

 

กรกฎาคม

 

 

 

3

 

 

3

 

 

545.00

53 รายการ

73 เล่ม

180,238.40 บาท

 

สิงหาคม

งบประมาณจาก เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551/2

 

 

14

 

31

 

 

14

 

31

 

 

44,950.50

 

74,788.40

 

สิงหาคม

 

 

 

3

 

8

 

 

3

 

8

 

 

593.75

 

1,604.00

56 รายการ

56 เล่ม

121,936.65 บาท

 

กันยายน

 

 

43

 

 

43

 

 

144,099.20

 

กันยายน

 

 

1

 

 

1

 

 

569.50

44 รายการ

44 เล่ม

144,668.70 บาท

รวมหนังสือภาษา

ต่างประเทศ

 

 

 

466

 

 

486

 

 

1,363,186.80

รวมหนังสือภาษาไทย

 

 

46

 

 

46

 

 

9,365.10

512 เล่ม

532 รายการ

1,372,551.90 บาท