งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ  : สถิติการสั่งซื้อหนังสือในปีงบประมาณ 2552  (ต.ค.51 – ก.พ.52)

รับผิดชอบโดย นางสาวมัณฑนา สุนันตา                                                                

 

 

หนังสือภาษาต่างประเทศ

 

 

หนังสือภาษาไทย

 

รวมแต่ละเดือน

เดือน

จำนวนหนังสือ

จำนวนเงิน

เดือน

จำนวนหนังสือ

 จำนวนเงิน

รายการ

เล่ม

รายการ

เล่ม

 

ตุลาคม

 

28

 

 

32

 

 

 

85,791.30

 

ตุลาคม

 

-

 

 

-

 

 

-

 

28 รายการ

32 เล่ม

85,791.30 บาท

 

 

พฤศจิกายน

 

 

 

30

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

104,403.90

 

 

 

 

พฤศจิกายน

 

-

 

 

-

 

-

30 รายการ

30 เล่ม

104,403.90 บาท

 

ธันวาคม

 

 

 

22

 

 

 

 

22

 

 

 

 

75,917.50

 

 

 

ธันวาคม

 

-

 

-

 

-

22 รายการ

22 เล่ม

75,917.50 บาท

 

 

มกราคม

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

82,734.50

 

 

 

มกราคม

 

 

-

 

-

 

-

28 รายการ

28 เล่ม

82,734.50 บาท

 

 

 

กุมภาพันธ์

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

74,311.50

 

 

 

 

กุมภาพันธ์

 

-

 

-

 

-

18รายการ

18 เล่ม

74,311.50 บาท

รวมหนังสือภาษา

ต่างประเทศ

 

 

 

126

 

 

130

 

 

423,158.70

รวมหนังสือภาษาไทย

 

 

-

 

 

-

 

 

-

126 เล่ม

130 รายการ

423,158.70บาท