สถิติการให้บริการบริการของหน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2550 (เดือนตุลาคม 2549 - กันยายน 2550)
(บริการยืมคืนสื่อประเภท VCD/DVD/CD-Rom/สื่อสอนภาษา)
 
เดือน บริการยืมคืนสื่อประเภท VCD/DVD/CD-Rom/สื่อสอนภาษา            
  ประเภทผู้ใช้บริการ       ประเภทการยืม (จำนวนแผ่น)      
  นักศึกษา บุคคลากร รวม   VCD DVD CD-ROM สื่อสอนภาษา VDO รวม
                     
                     
ตุลาคม 335 30 365   686 177 24 53 11 951
พฤศจิกายน 383 21 404   873 227 26 29 10 1,165
ธันวาคม 337 15 352   666 235 18 85 2 1,006
มกราคม 576 56 632   384 167 64 70 - 685
กุมภาพันธ์ 357 53 410   251 136 20 39 - 446
มีนาคม 217 10 227   177 85 18 20 - 300
เมษายน 253 29 282   167 109 20 14 - 310
พฤษภาคม 81 84 165   222 162 20 15 - 419
มิถุนายน 540 68 608   886 594 19 27 - 1,526
กรกฎาคม 376 80 456   690 467 49 98 - 1,304
สิงหาคม 487 96 583   1,048 617 43 74 - 1,782
กันยายน 309 46 355   542 367 41 41 - 991
รวม 4,251 588 4,839   6,592 3,343 362 565 23 10,885
 
สถิติการให้บริการบริการของหน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา      
ปีงบประมาณ 2550 (เดือนตุลาคม 2549 - กันยายน 2550)
(บริการผลิตสื่อ/อัดสำเนา/แปลงสัญญาณ)
 
เดือน (บริการผลิตสื่อ/อัดสำเนา/แปลงสัญญาณ)          
  ประเภทผู้ใช้บริการ       ประเภทการผลิต(จำนวนเรื่อง)      
  นักศึกษา บุคคลากร รวม   ผลิตสื่อ สำเนา แปลงสัญญาณ สแกนภาพ รวม
              เสียง วิดิทัศน์    
                     
ตุลาคม 2 2 4   - 32 38 1 - 71
พฤศจิกายน 2 3 5   - 2 12 4 - 18
ธันวาคม - 4 4   - 1 7 3 - 11
มกราคม 10 - 10   - 3 12 4 - 19
กุมภาพันธ์ 1 - 1   1 2 4 1 - 8
มีนาคม 2 1 3   2 1 4 1 - 8
เมษายน - 4 4   - - 11 - 1 12
พฤษภาคม 1 - 1   1 - 5 1 - 7
มิถุนายน - 5 5   1 - 17 - - 18
กรกฎาคม 5 6 11   1 - 19 1 - 21
สิงหาคม 4 6 10   - 3 7 - - 10
กันยายน 2 2 4   20 2 - 2 - 24
รวม 29 33 62   26 46 136 18 1 227