สถิติการบริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุด ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
   
สถิติการให้บริการระหว่างมหาวิทยาลัย  Interlibrary Loan   
  Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep รวม  
ให้ยืม 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4  
ขอยืม  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4    
                             
   
สถิติบริการให้ยืม  Book Mobile ภายในมหาวิทยาลัย  
  LIAD LICL LICR LIEN LIGJ LIIC LILC LIMT LINS LINU LIPR LIPT LIPY LIRS LIRV LISI LIRA LIMS LIHP LILA LIKA LIVS LISH LICE LICF NSS LIRA-Rama Nurse Salaya รวม
Oct 1 7 0 0 0 6 1 2 0 3 0 2 5 1 3 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 39
Nov 0 3 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1 3 1 4 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 28
Dec 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Jan 0 12 0 0 0 5 2 3 1 1 0 0 5 0 7 2 10 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 55
Feb 0 5 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 11 4 2 0 0 4 0 0 1 0   0 0 34
Mar 1 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Apr 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
May 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 3 4 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 27
Jun 0 1 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 6 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Jul 0 4 0 0 0 34 0 3 1 0 1 0 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Aug 0 5 0 0 0 3 3 1 3 1 0 2 0 0 1 2 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 27
Sep 0 8 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24
รวม 2 56 0 5 2 53 7 16 7 12 3 9 34 4 38 30 42 1 0 7 9 14 3 0 3 1 0 358
   
สถิติใช้บริการขอยืม  Book Mobile ภายในมหาวิทยาลัย
  LIAD LICL LICR LIEN LIGJ LIIC LILC LIMT LINS LINU LIPR LIPT LIPY LIRS LIRV LISI LIRA LIMS LIHP LILA LIKA LIVS LISH LICE LICF NSS LIRA-Rama Nurse Salaya รวม
Oct 0 15 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 39
Nov 0 5 0 2 5 3 0 4 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25
Dec 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Jan 0 13 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 30
Feb 0 9 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23
Mar 0 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
Apr 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
May 0 4 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
Jun 0 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 20
Jul 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
Aug 0 21 0 0 2 2 2 0 0 4 2 0 0 0 5 0 0 5 0 3 3 0 0 1 0 1 0 51
Sep 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 14
รวม 0 100 0 11 26 15 4 6 1 9 2 1 11 1 13 15 3 7 0 13 10 0 0 1 0 4 1 254
   
สถิติการส่งคืน  Book Mobile ภายในมหาวิทยาลัย
  LIAD LICL LICR LIEN LIGJ LIIC LILC LIMT LINS LINU LIPR LIPT LIPY LIRS LIRV LISI LIRA LIMS LIHP LILA LIKA LIVS LISH LICE LICF LINSS LIRA-Rama Nurse Salaya รวม
Oct 0 30 0 1 4 2 1 1 0 1 0 1 17 1 4 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 72
Nov 0 14 0 3 1 3 1 1 0 7 0 0 3 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40
Dec 0 32 0 4 11 2 5 1 0 0 0 0 10 0 4 2 3 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 79
Jan 0 8 0 1 5 1 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24
Feb 0 23 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 2 0 2 4 8 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 52
Mar 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 26
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 8 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Jun 0 32 0 1 1 8 1 1 0 2 0 0 3 0 6 2 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 64
Jul 0 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 28
Aug 0 13 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 23
Sep 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 33
รวม 0 206 0 11 28 19 9 8 3 12 0 2 41 1 26 21 16 17 0 15 10 0 0 3 0 5 0 453
หมายเหตุ :
วันที่ 23-31 มี.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการ
วันที่ 21,23,28,30 เม.ย. 63 ห้องสมุดปิดทำการ ให้บริการเฉพาะยืมระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล Book Delivery เวลา 10.00-14.00 น. 
วันที่ 5,7,12,14,19,21,26,28 พ.ค.63 ห้องสมุดเปิดทำการเวลา 10.00-14.00 เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ งดบริการพื้นที่ ไม่ได้เปิดประตูอัตโนมัติ
วันที่1-19 มิ.ย. 63 ห้องสมุดเปิดทำการ 09.30-15.00 น. เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ งดบริการพื้นที่ ไม่ได้เปิดประตูอัตโนมัติ
วันที่ 22 มิ.ย. -31 ส.ค. 63 ห้องสมุดเปิดทำการ 08.30-16.30 เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ บริการพื้นที่นั่งอ่าน 77 ที่นั่ง เปิดประตูอัตโนมัติ
วันที่ 8 ก.ย. 63 ห้องสมุดเปิดทำการ 08.30-16.30 เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ บริการพื้นที่นั่งอ่าน 92 ที่นั่ง เปิดประตูอัตโนมัติ
วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 63 ห้องสมุดเปิดทำการ เวลา 08.30-16.30 น.