สถิติการบริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุด ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
   
สถิติการให้บริการระหว่างมหาวิทยาลัย  Interlibrary Loan   
  Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep รวม  
ให้ยืม                         0  
ขอยืม                          0  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                             
   
สถิติบริการให้ยืม  Book Mobile ภายในมหาวิทยาลัย  
  LIAD LICL LICR LIEN LIGJ LIIC LILC LIMT LINS LINU LIPR LIPT LIPY LIRS LIRV LISI LIRA LIMS LIHP LILA LIKA LIVS LISH LICE LICF NSS LIRA-Rama Nurse Salaya รวม
Oct 1 7 0 0 0 6 1 2 0 3 0 2 5 1 3 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 39
Nov 0 3 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1 3 1 4 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 28
Dec                                                       0
Jan                                                       0
Feb                                                       0
Mar                                                       0
Apr                                                       0
May                                                       0
Jun                                                       0
Jul                                                       0
Aug                                                       0
Sep                                                       0
รวม 1 10 0 1 1 7 1 2 0 6 0 3 8 2 7 5 7 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 67
   
สถิติใช้บริการขอยืม  Book Mobile ภายในมหาวิทยาลัย
  LIAD LICL LICR LIEN LIGJ LIIC LILC LIMT LINS LINU LIPR LIPT LIPY LIRS LIRV LISI LIRA LIMS LIHP LILA LIKA LIVS LISH LICE LICF NSS LIRA-Rama Nurse Salaya รวม
Oct 0 15 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 39
Nov 0 5 0 2 5 3 0 4 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25
Dec                                                       0
Jan                                                       0
Feb                                                       0
Mar                                                       0
Apr                                                       0
May                                                       0
Jun                                                       0
Jul                                                       0
Aug                                                       0
Sep                                                       0
รวม 0 20 0 6 7 6 2 5 0 1 0 0 4 0 5 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 64
   
สถิติการส่งคืน  Book Mobile ภายในมหาวิทยาลัย
  LIAD LICL LICR LIEN LIGJ LIIC LILC LIMT LINS LINU LIPR LIPT LIPY LIRS LIRV LISI LIRA LIMS LIHP LILA LIKA LIVS LISH LICE LICF LINSS LIRA-Rama Nurse Salaya รวม
Oct 0 30 0 1 4 2 1 1 0 1 0 1 17 1 4 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 72
Nov 0 14 0 3 1 3 1 1 0 7 0 0 3 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0   40
Dec                                                       0
Jan                                                       0
Feb                                                       0
Mar                                                       0
Apr                                                       0
May                                                       0
Jun                                                       0
Jul                                                       0
Aug                                                       0
Sep                                                       0
รวม 0 44 0 4 5 5 2 2 0 8 0 1 20 1 7 4 2 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 112