สถิติการให้บริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า
ปีงบประมาณ 2547 (เดือนตุลาคม 2546 - กันยายน 2547)
บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล, วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต จำนวน 16 เครื่อง
 
เดือน บริการคอมพิวเตอร์ (ในเวลาราชการ)
  ประเภทผู้ใช้บริการ   ประเภทการใช้ (จำนวนครั้ง)
  นศ.คณะวิทย์ นศ.มหิดล บุคคลภายนอก รวม   สืบค้นฐานข้อมูล Full Text อื่นๆ 
                 
ตุลาคม                
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                
มกราคม 362 56 31 449        
กุมภาพันธ์ 376 70 22 468        
มีนาคม 414 115 62 591   785 176 420
เมษายน 256 72 81 409   682 172 293
พฤษภาคม 121 45 23 189   626 191 274
มิถุนายน 480 231 219 930   593 135 176
กรกฎาคม 582 100 76 758   610 89 624
สิงหาคม 691 124 45 860   476 115 595
กันยายน 699 183 44 926   419 219 652
รวม 3,981 996 603 5,580   4,191 1,097 3,034
 
เดือน บริการคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ)
  ประเภทผู้ใช้บริการ   ประเภทการใช้ (จำนวนครั้ง)
  นศ.คณะวิทย์ นศ.มหิดล บุคคลภายนอก รวม   สืบค้นฐานข้อมูล Full Text อื่นๆ 
                 
ตุลาคม                
พฤศจิกายน                
ธันวาคม                
มกราคม 43 14 3 60   0 0 0
กุมภาพันธ์ 30 22 11 63   0 0 0
มีนาคม 24 12 6 42   26 15 55
เมษายน 0 0 0 0   0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0   0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0   0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0   0 0 0
สิงหาคม 220 65 11 296   168 71 231
กันยายน 264 70 10 344   150 57 251
รวม 581 183 41 805   344 143 537
 ** เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2547 งดให้บริการในช่วงนอกเวลาราชการ เนื่องจากปิดปรับปรุงห้องสมุด **