สถิติการให้บริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า
ปีงบประมาณ 2548 (เดือนตุลาคม 2547 - กันยายน 2548)
บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล, วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต จำนวน 16 เครื่อง
 
เดือน บริการคอมพิวเตอร์ (ในเวลาราชการ)
  ประเภทผู้ใช้บริการ   ประเภทการใช้ (จำนวนครั้ง)
  นศ.คณะวิทย์ นศ.มหิดล บุคคลภายนอก รวม   สืบค้นฐานข้อมูล Full Text อื่นๆ  รวม
                   
ตุลาคม 233 99 20 352   147 72 217 436
พฤศจิกายน 740 290 73 1,103   514 210 839 1,563
ธันวาคม 749 234 83 1,066   475 201 807 1,483
มกราคม 550 256 59 865   399 207 705 1,311
กุมภาพันธ์ 532 264 113 909   355 154 741 1,250
มีนาคม 370 198 90 658   295 151 478 924
เมษายน 281 273 74 628   250 123 473 846
พฤษภาคม 346 246 42 634   248 150 439 837
มิถุนายน 395 264 50 709   254 131 497 882
กรกฎาคม 475 273 40 788   262 128 615 1,005
สิงหาคม 529 323 64 916   359 148 683 1,190
กันยายน 460 290 71 821   355 162 650 1167
รวม 5,660 3,010 779 9,449   3,913 1,837 7,144 12,894
 
เดือน บริการคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ)
  ประเภทผู้ใช้บริการ   ประเภทการใช้ (จำนวนครั้ง)
  นศ.คณะวิทย์ นศ.มหิดล บุคคลภายนอก รวม   สืบค้นฐานข้อมูล Full Text อื่นๆ  รวม
                   
ตุลาคม 76 48 7 131   37 22 121 180
พฤศจิกายน 175 105 17 297   143 74 235 452
ธันวาคม 97 49 7 153   29 23 129 181
มกราคม 225 119 32 376   119 75 268 462
กุมภาพันธ์ 139 86 15 240   78 24 190 292
มีนาคม 52 46 19 117   49 26 73 148
เมษายน 14 28 12 54   26 27 37 90
พฤษภาคม 44 46 22 112   47 33 80 160
มิถุนายน 114 82 22 218   97 70 198 365
กรกฎาคม 229 108 15 352   91 58 284 433
สิงหาคน 256 134 26 416   122 51 320 493
กันยายน 244 165 25 434   168 69 359 596
รวม 1,665 1,016 219 2,900   1,006 552 2,294 3,852
 ** เดือนมีนาคม - พฤษภาคม งดให้บริการช่วงนอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ ในช่วงปิดภาคเรียน (เปิดเฉพาะวันเสาร์) **