สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ในเวลาราชการ 8.30-16.30 น.)
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ ประเภท/จำนวนการใช้งาน
บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
การใช้ฐานข้อมูล
และ E-Journals
อินเทอร์เน็ตทั่วไป รวม
Oct55 518 249 34 16 0 0 50 869 n/a n/a 869
Nov55 760 349 75 27 0 0 71 1,282 n/a n/a 1,282
Dec55 676 354 68 32 2 65 0 1,197 n/a n/a 1,197
Jan56 724 345 53 24 0 71 104 1,321 n/a n/a 1,321
Feb56 844 408 42 34 7 36 65 1,436 n/a n/a 1,436
Mar56 663 223 42 27 4 80 37 1,076 n/a n/a 1,076
Apr56 563 224 33 10 4 64 28 926 n/a n/a 926
May56               0     0
Jun56               0     0
Jul56               0     0
Aug56               0     0
Sep56               0     0
รวม 4,748 2,152 347 170 17 316 355 8,107 0 0 8,107
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556 (นอกเวลาราชการ 16.30-19.30 น.)
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ ประเภท/จำนวนการใช้งาน
บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
การใช้ฐานข้อมูล
และ E-Journals
อินเทอร์เน็ตทั่วไป รวม
Oct55 107 35 14 0 0 0 2 156 n/a n/a 156
Nov55 113 39 17 0 0 0 0 169 n/a n/a 169
Dec55 91 40 12 0 0 4 0 147 n/a n/a 147
Jan56 86 70 15 0 0 8 0 179 n/a n/a 179
Feb56 127 67 21 2 2 4 12 235 n/a n/a 235
Mar56 76 27 8 0 0 0 0 111 n/a n/a 111
Apr56 69 48 7 4   15 45 188 n/a n/a 188
May56               0     0
Jun56               0     0
Jul56               0     0
Aug56               0     0
Sep56               0     0
รวม 669 326 94 6 2 31 59 1,185 0 0 1,185