สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.)
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ ประเภท/จำนวนการใช้งาน
บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
การใช้ฐานข้อมูล
และ E-Journals
อินเทอร์เน็ตทั่วไป รวม
Oct56 536 208 112 14     11 881 n/a n/a 881
Nov56 773 254 148 18 2   2 1,197 n/a n/a 1,197
Dec56 473 213 95 8 1   3 793 n/a n/a 793
Jan57 603 113 106 4 5 1 6 838 n/a n/a 838
Feb57 955 118 105 10 4   3 1,195 n/a n/a 1,195
Mar57 512 110 107 12 1   5 747 n/a n/a 747
Apr57 301 82 71 8 2   2 466 n/a n/a 466
May57 323 112 73 10 3   6 527 n/a n/a 527
Jun57 329 124 81 9 2   11 556 n/a n/a 556
Jul57 352 149 102 5 3   13 624 n/a n/a 624
Aug57 481 192 141 9 4   21 848 n/a n/a 848
Sep57               0     0
รวม 5,638 1,675 1,141 107 27 1 83 8,672 0 0 8,672
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 (นอกเวลาราชการ 16.00-19.30 น.)
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ ประเภท/จำนวนการใช้งาน
บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
การใช้ฐานข้อมูล
และ E-Journals
อินเทอร์เน็ตทั่วไป รวม
Oct56 94 51 31 3       179 n/a n/a 179
Nov56 125 56 28 4       213 n/a n/a 213
Dec56 93 28 33 4       158 n/a n/a 158
Jan57 34 5 16 0   1   56 n/a n/a 56
Feb57 176 28 15 0       219 n/a n/a 219
Mar57 141 23 37 0       201 n/a n/a 201
Apr57 25 8 20 1       54 n/a n/a 54
May57 28 22 14 5     2 71 n/a n/a 71
Jun57 35 18 17 3       73 n/a n/a 73
Jul57 37 23 19 4       83 n/a n/a 83
Aug57 62 40 28 3       133 n/a n/a 133
Sep57               0     0
รวม 850 302 258 27 0 1 2 1,440 0 0 1,440