สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.)
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ ประเภท/จำนวนการใช้งาน
บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
การใช้ฐานข้อมูล
และ E-Journals
อินเทอร์เน็ตทั่วไป รวม
Oct57 632 177 83 10 1   3 906 n/a n/a 906
Nov57 719 196 95 12     5 1,027 n/a n/a 1,027
Dec57 348 93 85 9     8 543 n/a n/a 543
Jan58 545 122 61 12     5 745 n/a n/a 745
Feb58 655 59 78 11 3   1 807 n/a n/a 807
Mar58 619 69 66 9     5 768 n/a n/a 768
Apr58 807 40 59 14 2   5 927 n/a n/a 927
May58 551 50 30 12 1   3 647 n/a n/a 647
Jun58 249 57 45 5 2   5 363 n/a n/a 363
Jul58 310 123 61 11 2   6 513 n/a n/a 513
Aug58 584 140 80 2     4 810 n/a n/a 810
Sep58 918 65 55 4 6   3 1,051     1,051
รวม 6,937 1,191 798 111 17 0 53 9,107 0 0 9,107
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558 (นอกเวลาราชการ 16.00-19.30 น.)
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ ประเภท/จำนวนการใช้งาน
บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
การใช้ฐานข้อมูล
และ E-Journals
อินเทอร์เน็ตทั่วไป รวม
Oct57 156 26 22       1 205 n/a n/a 205
Nov57 194 26 12       3 235 n/a n/a 235
Dec57 126 19 12 2       159 n/a n/a 159
Jan58 92 18 16 2       128 n/a n/a 128
Feb58 134 24 19       3 180 n/a n/a 180
Mar58 130 17 24 1       172 n/a n/a 172
Apr58 125 7 12         144 n/a n/a 144
May58 107 14 6       1 128 n/a n/a 128
Jun58 30 4 14   1     49 n/a n/a 49
Jul58 54 14 8       2 78 n/a n/a 78
Aug58 72 16 14         102 n/a n/a 102
Sep58 204 19 10         233     0
รวม 1424 204 169 5 1 0 10 1,813 0 0 1,580