สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.)
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ ประเภท/จำนวนการใช้งาน
บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
การใช้ฐานข้อมูล
และ E-Journals
อินเทอร์เน็ตทั่วไป รวม
Oct58 903 41 63 3 1 0 0 1,011 n/a n/a 1,011
Nov58 1,044 53 71 4     6 1,178 n/a n/a 1,178
Dec58 412 35 70 7     4 528 n/a n/a 528
Jan59 573 44 83 5 1   1 707 n/a n/a 707
Feb59 882 45 55 8       990 n/a n/a 990
Mar59 949 44 54 7       1,054 n/a n/a 1,054
Apr59 774 42 36 7 2   2 863 n/a n/a 863
May59 478 26 60 5       569 n/a n/a 569
Jun59 233 67 64 12 4   1 381 n/a n/a 381
Jul59 327 109 61 5 2     504 n/a n/a 504
Aug59 813 76 60 5 3   3 960 n/a n/a 960
Sep59 941 49 59 5 1   4 1,059 n/a n/a 1,059
รวม 8,329 631 736 73 14 0 21 9,804 0 0 9,804
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2559 (นอกเวลาราชการ 16.00-19.30 น.)
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ ประเภท/จำนวนการใช้งาน
บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
การใช้ฐานข้อมูล
และ E-Journals
อินเทอร์เน็ตทั่วไป รวม
Oct58 229 13 17 1 2 0 0 262 n/a n/a 262
Nov58 373 15 8         396 n/a n/a 396
Dec58 117 12 22         151 n/a n/a 151
Jan59 112 21 18   1   1 153 n/a n/a 153
Feb59 224 8 14 3 1   2 252 n/a n/a 252
Mar59 232 21 25 5 1     284 n/a n/a 284
Apr59 239 18 9 2     3 271 n/a n/a 271
May59 124 11 11         146 n/a n/a 146
Jun59 37 22 26         85 n/a n/a 85
Jul59 38 20 9   1     68 n/a n/a 68
Aug59 166 26 16         208 n/a n/a 208
Sep59 222 14 13 1 1     251 n/a n/a 0
รวม 2113 201 188 12 7 0 6 2,527 0 0 2,276