สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.)
  ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ
  บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
  ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
ต.ค. 62 245 15 26 1 0 0 1 288
พ.ย. 62 266 21 27 4 3 0 1 322
ธ.ค. 62 105 21 20 2 2 0 0 150
ม.ค. 63 149 15 33 1 1 0 0 199
ก.พ. 63 281 10 23 0 1 0 2 317
มี.ค. 63 151 4 9 1 0 0 0 165
เม.ย. 63 0 0 0 0 0 0 0 0
พ.ค. 63 0 0 0 0 0 0 0 0
มิ.ย. 63 0 0 3 3 0 0 0 6
ก.ค. 63 18 3 24 5 2 0 0 52
ส.ค. 63 111 3 43 3 0 0 0 160
ก.ย. 63 111 4 33 7 1 0 0 156
รวม 1,437 96 241 27 10 0 4 1,815
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 (นอกเวลาราชการ 16.00-19.30 น.)
  ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ
  บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
  ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
ต.ค. 62 41 3 6 1 1 0 0 52
พ.ย. 62 80 3 7 0 0 0 1 91
ธ.ค. 62 11 1 8 0 0 0 0 20
ม.ค. 63 23 0 13 3 0 0 0 39
ก.พ. 63 43 6 10 1 0 0 2 62
มี.ค. 63 36 0 3 3 0 0 1 43
เม.ย. 63 0 0 0 0 0 0 0 0
พ.ค. 63 0 0 0 0 0 0 0 0
มิ.ย. 63 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.ค. 63 0 0 0 0 0 0 0 0
ส.ค. 63 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.ย. 63 2 0 0 0 0 0 0 2
รวม 236 13 47 8 1 0 4 309