สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.)
  ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ
  บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
  ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
ต.ค. 62 245 15 26 1 0 0 1 288
พ.ย. 62 266 21 27 4 3 0 1 322
ธ.ค. 62 105 21 20 2 2 0 0 150
ม.ค. 63 149 15 33 1 1 0 0 199
ก.พ. 63               0
มี.ค. 63               0
เม.ย. 63               0
พ.ค. 63               0
มิ.ย. 63               0
ก.ค. 63               0
ส.ค. 63               0
ก.ย. 63               0
รวม 765 72 106 8 6 0 2 959
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 (นอกเวลาราชการ 16.00-19.30 น.)
  ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ
  บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
  ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
ต.ค. 62 41 3 6 1 1 0 0 52
พ.ย. 62 80 3 7 0 0 0 1 91
ธ.ค. 62 11 1 8 0 0 0 0 20
ม.ค. 63 23 0 13 3 0 0 0 39
ก.พ. 63               0
มี.ค. 63               0
เม.ย. 63               0
พ.ค. 63               0
มิ.ย. 63               0
ก.ค. 63               0
ส.ค. 63               0
ก.ย. 63               0
รวม 155 7 34 4 1 0 1 202