สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.)
  ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ
เดือน บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
ต.ค. 63 73 7 23 6 0 0 0 109
พ.ย. 63 86 2 22 4 0 0 0 114
ธ.ค. 63 86 5 13 5 0 0 0 109
ม.ค. 64 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.พ. 64 10 2 19 2 0 0 0 33
มี.ค. 64 54 5 25 0 0 0 0 84
เม.ย. 64 0 0 0 0 0 0 0 0
พ.ค. 64 0 0 0 0 0 0 0 0
มิ.ย. 64 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.ค. 64               0
ส.ค. 64               0
ก.ย. 64               0
รวม 309 21 102 17 0 0 0 449
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 (นอกเวลาราชการ 16.00-19.30 น.)
  ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ
เดือน บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
ต.ค. 63 0 0 0 1 0 0 0 1
พ.ย. 63 1 0 0 0 0 0 0 1
ธ.ค. 63 2 0 2 0 0 0 0 4
ม.ค. 64 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.พ. 64 0 0 0 0 0 0 0 0
มี.ค. 64 0 0 0 0 0 0 0 0
เม.ย. 64 0 0 0 0 0 0 0 0
พ.ค. 64 0 0 0 0 0 0 0 0
มิ.ย. 64 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.ค. 64               0
ส.ค. 64               0
ก.ย. 64               0
รวม 3 0 2 1 0 0 0 6