รายงานสถิติการขอใช้บริการของห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551)
สถิติที่ขอรับบริการ
ลำดับ รายละเอียดของปํญหา ต.ค. 50 พ.ย. 50 ธ.ค. 50 ม.ค. 51 ก.พ. 51 มี.ค. 51 เม.ย.51 พ.ค. 51 มิ.ย. 51
  WebServer                  
1 เพิ่ม / เปลี่ยน ชื่อURL   1 1 1         1
2 เพิ่ม / แก้ไข สิทธิ์ฐานข้อมูล     1       4   2
3 การอัพโหลดไฟล์ (FTP)   1 6 2 1 3 1 1 1
4 การสร้าง Account ใหม่             1 1 1
5 แนะนำ หรือ ปรับปรุงการเขียน Code สำหรับเว็บเพจ     2 2   1   2 2
6 อื่นๆ (เช่น การกู้ข้อมูล , Network เป็นต้น)     2 5       3  
  SC-MMS                  
7 เพิ่ม / แก้ไข สิทธิ์ฐานข้อมูล   1 2 3 2 1      
8 เพิ่ม / แก้ไข ประวัติผู้ใช้           1 2    
9 ติดตั้งโปรแกรม     2 2       1 1
10 Client ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล       3 1        
11 Record Error       2 2   1 1  
  Other service                  
12 ตรวจสอบ Logfiles   15 20 21 23 40 38 42 51
13 แก้ไข / บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์   4 11 20 4 28 22 11 16
14 ติดตั้งโปรแกรม (ลงเครื่องใหม่)   2 2 1 3 1 8 4 5
15 ติดตั้ง Wireless (นักศึกษาขอรับบริการ)   3 4 2 3 2 5 4 11
                     
  รวมทั้งสิ้น 503 ครั้ง   27 ครั้ง 53 ครั้ง 64 ครั้ง 39 ครั้ง 77 ครั้ง 82 ครั้ง 70 ครั้ง 91 ครั้ง
หมายเหตุ
1. เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550
2. เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 41 เครื่อง ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ก่อนอบรม จะมีติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการอบรมทุกครั้ง นับเป็น 1 ครั้ง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 41 เครื่อง ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลัง การอบรมจะทำการล้างระบบใหม่ทุกครั้ง นับเป็น 1 ครั้ง
สถิติของการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
ลำดับ รายละเอียดของปํญหา ต.ค. 50 พ.ย. 50 ธ.ค. 50 ม.ค. 51 ก.พ. 51 มี.ค. 51 เม.ย.51 พ.ค. 51 มิ.ย. 51
  WebServer                  
1 เพิ่ม / เปลี่ยน ชื่อURL   1 1 1         1
2 เพิ่ม / แก้ไข สิทธิ์ฐานข้อมูล     1       4   2
3 การอัพโหลดไฟล์ (FTP)   1 6 2 1 3 1 1 1
4 การสร้าง Account ใหม่             1 1 1
5 แนะนำ หรือ ปรับปรุงการเขียน Code สำหรับเว็บเพจ     2 2   1   2 2
6 อื่นๆ (เช่น การกู้ข้อมูล , Network เป็นต้น)     2 5       3  
  SC-MMS                  
7 เพิ่ม / แก้ไข สิทธิ์ฐานข้อมูล   1 2 3 2 1      
8 เพิ่ม / แก้ไข ประวัติผู้ใช้           1 2    
9 ติดตั้งโปรแกรม     2 2       1 1
10 Client ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล       3 1        
11 Record Error                  
  Other service                  
12 ตรวจสอบ Logfiles                  
13 แก้ไข / บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์   4 5 16 3 16 13 9 11
14 ติดตั้งโปรแกรม (ลงเครื่องใหม่)   2 1   1   2 3 4
15 ติดตั้ง Wireless (นักศึกษาขอรับบริการ)   3 4 2 3 2 5 4 11
                     
  จำนวนบุคลากรที่ขอรับบริการทั้งหมด 195ราย   12 26 36 11 24 28 24 34
หมายเหตุ
1. เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550